LAUWERSLAND ONLINE - COLLEGES BMWE-GEMEENTEN STELLEN NOTA MEEDOENREGELINGEN 2017-2019 VAST

Colleges BMWE-gemeenten stellen nota Meedoen­re­ge­lingen 2017–2019 vast

De colleges van de BMWE-gemeenten hebben een nieuwe nota met Meedoen­re­ge­lingen vast­ge­steld voor alle inwo­ners met een inkomen tot 120% van het mini­mum­loon. De bestaande rege­lingen zijn hiermee alle­maal in stand gebleven of verruimd. De raden van de vier gemeenten gaan deze nota de komende weken behan­delen.

Een van de punten uit de nota is dat inwo­ners met een mini­mum­in­komen vanuit het bestaande Parti­ci­pa­tie­fonds nog meer kosten kunnen vergoed krijgen. Daar­naast komen er nieuwe rege­lingen voor kinderen die worden opge­nomen in het zoge­naamde Kind­pakket. Hier­onder valt bijvoor­beeld de vergoe­ding van het zwem­di­ploma A en een Fashi­on­cheque. Ook kunnen vanuit het Kind­pakket leuke initi­a­tieven van de jeugd zelf worden bekos­tigd. Bij het promoten van het Kind­pakket willen de gemeenten straks de kinderen zelf nauw gaan betrekken.

Naast de rege­lingen voor kinderen zijn er ook rege­lingen voor volwas­senen. Het is bijvoor­beeld moge­lijk om de kosten van kleding voor een solli­ci­ta­tie­ge­sprek vergoed te krijgen of een gebruikte computer te lenen. Ook de collec­tieve ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring Garant Verzorgd bij Menzis behoort straks nog steeds tot de moge­lijk­heden. Deze verze­ke­ring heeft een uitge­breider verstrek­kin­gen­pakket dan alle andere regu­liere verze­ke­ringen. De BMWE-gemeenten betalen een deel van de premie.

Rege­lingen beter in beeld

Werk­plein Ability voert de mini­ma­re­ge­lingen namens de BMWE-gemeenten uit, in nauwe samen­wer­king met verschil­lende maat­schap­pe­lijke orga­ni­sa­ties als Leer­geld, Jeugd­sport­fonds, Jeugd­cul­tuur­fonds, Huma­nitas, Kleding­bank Maxima en Voed­sel­bank.

Om ervoor te zorgen dat inwo­ners meer gebruik gaan maken van de rege­lingen, wordt de komende tijd inten­siever ingezet op het bekend­maken van alle rege­lingen en moge­lijk­heden. Er komt helder en toegan­ke­lijke infor­ma­tie­ma­te­riaal dat verspreid wordt op diverse open­bare loca­ties in de BMWE-gemeenten. Ook via online commu­ni­catie (Facebook en Twitter) en inzet van video & animatie in de nabije toekomst streven de gemeenten ernaar minima beter te bereiken en duide­lijk te maken waar ze recht op hebben.

De nota wordt binnen­kort in de vier gemeen­te­raden behan­deld. De colleges verza­melen de opmer­kingen en ideeën voor verdere bespre­king. Eind oktober nemen de vier colleges een defi­ni­tief besluit over de Meedoen­nota.


Werk­plein Ability
Ubbo J. Mans­holt­plein 2
9951 BX Winsum

Bezoek voor meer infor­matie de website www.werkpleinability.nl !