Het college van de gemeente Het Hoge­land is enthou­siast over de aanvraag die gedaan is bij Nati­o­naal Programma Groningen om het centrum van Leens te verbeteren.

Wethouder Eltjo Dijk­huis: "Het centrum van Leens is op dit moment vooral func­ti­o­neel inge­richt. Fantas­tisch dat we nu samen met inwo­ners en dorps- en onder­ne­mers­ver­e­ni­gingen plannen maken om van deze kern een compacte, aantrek­ke­lijke plek te maken."

De huidige inrich­ting met bestra­ting, parkeer­plaatsen en beperkt groen voldoet maar is geen verblijfs­ge­bied. De ambi­ties is een plek te creëren waar inwo­ners, regio­be­zoe­kers en toeristen graag komen en naar terug­keren. Bij het maken van de plannen wordt nauw samen­ge­werkt met inwo­ners, onder­ne­mers en vere­ni­gingen uit het dorp. Het idee is de focus te leggen op een centrum door het toevoegen van een dorps­huis en het concen­treren van winkels op één plek, rondom winkel­ge­bied De Marren. Uitgangs­punt is het samen­brengen van ontwik­ke­lingen zodat deze compact gecon­cen­treerd zijn. Verder is er aandacht voor een hoog­waar­dige inrich­ting, spel­ele­menten voor kinderen, faci­li­teiten voor (elek­tri­sche) fietsen en straatmeubilair.

Na goed­keu­ring van NPG en de gemeen­te­raad komt er ruim 1,5 miljoen euro beschik­baar voor de plannen. Het besluit valt waar­schijn­lijk in het najaar van 2021.

Media: © Lauwers­land Online
Tekst: © Gemeente Het Hogeland