Lauwersland Online - Crowdfunding voor inrichting en openstelling Luchtwachttoren Warfhuizen

Crowdfunding voor inrichting en openstelling Luchtwachttoren Warfhuizen

De restau­ratie van het casco van de Lucht­wacht­toren in Warf­huizen verloopt voor­spoedig en is waar­schijn­lijk in september gereed. Voor de inrich­ting en open­stel­ling van de toren heeft Het Groninger Land­schap echter nog ruim 3.000 euro nodig.

Iedereen die een bijdrage doet van meer dan 150 euro ontvangt een uniek kunst­werk van Mathilde van Wijnen. Op vrijdag 7 juli heeft Pek van Andel, voor­malig eige­naar van de Lucht­wacht­toren, een eerste exem­plaar in ontvangst genomen.

Om de toren voor het publiek toegan­ke­lijk te maken en oude elementen zoals een plot­tafel terug te brengen, is nog ruim 3.000 euro nodig. Met dit geld­be­drag kan de toren worden open­ge­steld voor bezoe­kers en worden de oorspron­ke­lijke elementen als obser­va­tie­s­ta­tief, borst­we­ring, vaste banken, klap­tafel en een schuilnis terug­ge­bracht. Het belang­rijkste onder­deel is echter de plot­tafel, deze wordt met de hand nage­maakt en zal herken­ning van de wijde omge­ving moge­lijk maken.

Naamsvermelding in de toren

Via www.groningerlandschap.nl/luchtwachttoren kan iedereen een donatie doen. Bij een donatie van meer dan 250 euro wordt men vermeld op één van de betonnen tegels van de toren. Bij een donatie tussen de 150 — 250 euro ontvangt men een uniek kunst­werk van de lucht­wacht­toren van Mathilde van Wijnen.

Inmid­dels hebben al tien­tallen mensen een bijdrage gedaan!


Lauwersland Online - Crowdfunding voor inrichting en openstelling Luchtwachttoren Warfhuizen


Over Het Groninger Landschap

Het Groninger Land­schap beschermt, behoudt en beheert een belang­rijk deel van de Groningse natuur, Gronings histo­risch erfgoed en maakt zich sterk om de iden­ti­teit van ons prach­tige land­schap te bewaren.

Groningen heeft vele rijk­dommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glori­euze Enne­ma­borgh en de voor­name Coen­ders­borch. Andere rijk­dommen ontstaan door natuur­ont­wik­ke­ling zoals in Polder Bree­baart en de Krops­wol­der­bui­ten­polder. Al die rijk­dommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groningerlandschap.nl !

© Het Groninger Land­schap