Lauwersland Online - Cruciale vergadering D66 in Noord-Groningen

Cruciale vergadering D66 in Noord-Groningen

De D66-afde­lingen in Noord-Groningen houden op dinsdag 31 oktober een alge­mene leden­ver­ga­de­ring in Bar meneer Jansen aan de Wijk­straat 47b in Appin­gedam. Het gaat om een belang­rijke bijeen­komst, waar spij­kers met koppen moeten worden geslagen door de afde­lingen die in februari van dit jaar offi­cieel samen zijn gegaan.

Tijdens de bijeen­komst zal een nieuwe naam voor de nieuwe afde­ling worden gekozen. Inmid­dels zijn er drie sugges­ties binnen: D66 Noord-Groningen, D66 boven Groningen en D66 Groningen langs het Wad. Ook moeten er offi­ciële besluiten worden genomen over deel­name aan de gemeen­te­raads­ver­kie­zingen op 21 maart 2018 in Delf­zijl, Loppersum en Appin­gedam, waarbij de lijst­trek­kers­ver­kie­zingen voor die drie gemeenten aan de orde komen.

Vervol­gens staat op de agenda het offi­ciële besluit om deel te nemen aan de gemeen­te­raads­ver­kie­zingen op 21 november 2018 voor de gemeente Het Hoge­land. De D66 lijst­trek­kers­ver­kie­zing voor die gemeente vindt plaats in de loop van dat jaar.

Tijdens de bijeen­komst is er tevens de verkie­zing voor een nieuw afde­lings­be­stuur, dat het huidige over­gangs­be­stuur dat een half jaar heeft gefun­geerd, opvolgt. Voor­ge­steld wordt om de huidige leden in het defi­ni­tieve bestuur te benoemen: Lies­beth van Dieden­hoven en Richard Meijer (duofunctie penning­meester), Bram v.d. Bom (secre­taris) en Willem Schaap (voor­zitter). Van de huidige leden keren Ron Mulder en Bert Jan Lang­beek niet terug. Rolf Prummel, frac­tie­voor­zitter in Winsum, zal als advi­seur aan het bestuur verbonden blijven.

Tijdens de avond worden verder nog de hoofd­lijnen van het verkie­zings­pro­gramma vast­ge­steld. Na de verkie­zing van de lijst­trek­kers wordt per 31 oktober meteen de kandi­daat­stel­ling voor de kies­lijsten in Delf­zijl, Appin­gedam en Loppersum geopend. Alle leden kunnen zich in hun eigen gemeente kandi­daat stellen. Voor Het Hoge­land volgt deze proce­dure in de loop van 2018. Aanmel­ding voor plaat­sing kan tot en met 15 november.

Op 29 november zal er een extra Alge­mene leden­ver­ga­de­ring worden gehouden waarin de lijsten worden vast­ge­steld. Voor het Hoge­land volgt deze proce­dure in de loop van 2018.

De bijeen­komst begint om 20:00 uur.

© Janny de Weijs — Krol