Lauwersland Online - Dag van het Kasteel op Landgoed Verhildersum in Leens

Dag van het Kasteel op Landgoed Verhildersum in Leens

Dit jaar doet Land­goed Verhil­dersum in Leens weer mee aan de Dag van het Kasteel. Het thema "Rondom Kasteel en Buiten­plaats" is Verhil­dersum op het lijf geschreven.

U kunt op maandag 5 juni, tweede pink­sterdag, deel­nemen aan speciale rond­lei­dingen die gegeven worden door de "borg­be­wo­ners" en het pas terug­ge­haalde portret van Edzard Jacob Tjarda van Star­ken­borgh bewon­deren. Kijk op de website voor tijden en infor­matie.

Het terrein rondom de Borg bood de eige­naars verde­di­ging, voedsel en vermaak. Dat is nog goed te zien op het land­goed. De brede grachten dienden als hindernis voor de vijand, maar ook als visvijver. De boom­gaard en omrin­gende tuinen en lande­rijen voor­zagen de bewo­ners het hele jaar van voedsel. De lanen en singels boden en bieden schaduw en de bloei­ende en geurende bloemen en kruiden in de tuin nodigen uit tot een wande­ling, met als rust­punt het roman­ti­sche tuin­huis met prachtig uitzicht.

Echter, het beheer en onder­houd van zo’n geheel was en is geen sine­cure. In het verleden werd soms nood­ge­dwongen over­ge­gaan tot verkoop van delen of soms van het geheel. Van de honderden borgen die er in Groningen geweest zijn, is slechts een handvol over­ge­bleven. Gelukkig is er een grote schare vrij­wil­li­gers en vrienden die Verhil­dersum helpen in stand te houden voor de toekomst.

Land­goed Verhil­dersum in Leens, met als middel­punt de enige over­ge­bleven borg in De Marne, is een belang­rijke schakel tussen het heden en het verleden van de regio. Het land­goed vertelt het verhaal van de adel en nieuwe rijken in relatie tot de inno­va­tieve, opko­mende boeren­stand en de arbei­ders. Het verhaal van bloeien en verwelken, van zaaien en oogsten, van eb en vloed. Kortom: het verhaal van de cyclus van het leven. Verhil­dersum illu­streert dit verhaal aan de hand van gebeur­te­nissen, voor­werpen, personen en anek­dotes uit de 19e eeuw. De geschie­denis wordt vanuit drie perspec­tieven tot leven gewekt.

In de weel­de­rige, rijk inge­richte Borg en het eenvou­dige Arbei­ders­huisje waan je je op bezoek bij de bewo­ners. En in de Muse­um­boer­derij en het Koets­huis kunt u genieten van diverse expo­si­ties. De expo­sitie "Verborgen rijkdom: Wereld­lijke macht, Kerke­lijke pracht" in de Muse­um­boer­derij laat de relatie van de borg­be­wo­ners met de kerk, en met name het Hins­zorgel zien. Dit orgel werd in 1733 in opdracht van de borg­vrouwe Anna Habina Lewe, weduwe Tjarda van Star­ken­borgh, gemaakt door Albertus Anthonie Hinsz. Ook het Groninger muziek­leven, de orgel­bouw en orgel­mu­ziek wordt voor het voet­licht gehaald. Kostuums en voor­werpen uit de 19e eeuw comple­teren de tentoon­stel­ling en maken het beeld tast­baar.

In het Koets­huis is naast de Muse­um­winkel de expo­sitie "Gronings Erfgoud" te bewon­deren. Erfstukken zoals sieraden, maar ook inte­ri­eur­stukken, die na 100 jaar terug zijn op Verhil­dersum.

De boom­gaard toont een keur aan oude fruit­rassen en op een van de akkers zijn proef­veldjes aange­legd waarop oude land­bouw­ge­wassen verbouwd worden. In de weiden rond de Muse­um­boer­derij lopen tijdens het seizoen laken­vel­ders en blaar­kop­koeien met hun kalfjes en een paar Groninger paarden.

Maak een wande­ling over de monu­men­tale oprij­laan, door de tuin met het stijl­volle prieel en geniet van de rust, de geuren en kleuren en van de door beeld­houwer Eddy Roos gemaakte vrou­wen­fi­guren. Ontdek op het land­goed samen met de kinderen cultuur en natuur aan de hand van de struun­kaart en een struuntas, een speur­tocht, of ga samen speuren met Cam en Vinnie naar het Verhil­dersum Mysterie aan de hand van een tablet.

Ervaar hoe veel­zijdig het Land­goed is!


Land­goed Verhil­dersum
Wierde 40
9965 TB Leens
tele­foon: 0595 — 571 430

Datum: maandag 5 juni 2017
Tijd: 10:30 — 17:00 uur

Bezoek voor meer infor­matie de website www.verhildersum.nl !

Het land­goed is van april tot en met oktober, van dinsdag tot en met zondag, van 10:30 tot 17:00 uur geopend.