LAUWERSLAND ONLINE - DANK JE WEL ERWIN

Dank je wel Erwin!

Auto­be­drijf Siet­sema in Uithui­zer­meeden was vanaf de eerste dag promi­nent aanwezig op Lauwers­land Online. Wat volgde was een fijne en inten­sieve samen­wer­king… waaraan nu helaas -maar met alle begrip- een einde komt.

Erwin Penninga heeft vele jaren aan het stuur van Auto­be­drijf Siet­sema gestaan en ik ken hem dan ook al vanaf 2006 toen ik zelf nog in de auto­mo­tive-branche werk­zaam was. Met sommige gara­ge­hou­ders had ik destijds een meer dan fijne verstand­hou­ding, waar­onder met Erwin en zijn monteur. De vervolgstap was logisch toen ik in 2010 met De Marne Online, de voor­loper van Lauwers­land Online, van start ging: Auto­be­drijf Siet­sema werd adver­teerder van het eerste uur met het auto­be­drijf, alle occa­sions en later ook nog de Pak 'n Bak. In navol­ging op de promo­ties mocht ik een nieuwe website reali­seren en nam daar­naast weke­lijks de occa­si­on­pre­sen­ta­ties voor reke­ning.

Aan het einde van deze week gaat Auto­be­drijf Siet­sema over de finish en sluit Erwin -geheel op eigen initi­a­tief en op persoon­lijke gronden- defi­ni­tief de deuren. Ik ben Erwin ontzet­tend veel dank verschul­digd want mede door zijn onvoor­waar­de­lijke vertrouwen en de continue gunning van werk­op­drachten kreeg ik vanaf 2010 de kans om mijn eigen bedrijf op te bouwen.

Dank je wel voor alles Erwin! en ik wens jou veel succes bij je nieuwe werk­gever Auto­be­drijf Weese­poel en jouw monteurs bij hun nieuwe werk­ge­vers. Mede namens al je automotive-collega's op Lauwers­land Online:

• Auto­be­drijf Harry Kremer — Uithuizen
• Auto­cen­trum Snip — Doezum
• Auto­schade Dijk­ster­huis — Uithuizen
• Auto­ser­vice Pont — Leens
• Snip Auto 2000 — Groo­te­gast
• Auto­be­drijf Panjer — Leeu­warden
en alle andere adver­teer­ders: het ga jullie alle drie ontzet­tend goed!

Groet, Boelo
Lauwers­land Online