Lauwersland Online - Datalek Werkplein Ability - jaaropgaven van 1712 cliënten naar verkeerde ontvanger verzonden

Datalek Werkplein Ability

Werk­plein Ability in Winsum stuurde twee weken geleden per e-mail een dupli­caat van de jaar­op­gave 2015 naar één van haar cliënten, echter het docu­ment bevatte alle jaar­op­gaven 2015 van 1712 cliënten van Sociale Zaken en Werk Hoog­e­land.

Vandaag, donderdag 17 november 2016, ontvangen alle cliënten van Sociale Zaken en Werk Hoog­e­land de onder­staande brief op de deurmat.


Winsum, 15 november 2016

Geachte heer/mevrouw,

Werk­plein Ability, de uitvoe­rings­or­ga­ni­satie waar Sociale Zaken en Werk Hoog­e­land ook deel van uitmaakt, streeft naar een goede dienst­ver­le­ning voor alle inwo­ners in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eems­mond.

U ontvangt deze brief omdat persoon­lijke gege­vens van u per ongeluk zijn terecht­ge­komen bij een verkeerde ontvanger. De ontvanger heeft dit per omgaande gemeld en beves­tigd dat deze infor­matie onmid­del­lijk is verwij­derd uit het compu­ter­be­stand.

Wij betreuren dit voorval en bieden u hier­voor onze welge­meende excuses aan.

Wat is er gebeurd?

Op dinsdag 1 november heeft een cliënt van Sociale Zaken en Werk gevraagd om toezen­ding van een jaar­op­gave. Per e-mail is de jaar­op­gave verstuurd. Na verzen­ding liet de cliënt weten dat niet alleen de eigen gege­vens in dit bestand stonden, maar ook van andere cliënten.

Om welke gegevens gaat het?

Het gaat om de jaar­op­gave 2015 die u in februari 2016 van ons heeft ontvangen.

Welke maatregelen hebben wij genomen?

De ontvanger heeft het bestand onmid­del­lijk van de computer verwij­derd en heeft beves­tigd dat dit is gebeurd. Intern hebben we maat­re­gelen getroffen. Het bestand met alle jaar­op­gaves kan niet meer door indi­vi­duele mede­wer­kers worden gebruikt. Mede­wer­kers hebben instruc­ties ontvangen hoe om te gaan met verzoeken voor indi­vi­duele jaar­op­gaves.

Het inci­dent hebben wij gemeld bij de Auto­ri­teit Persoons­ge­ge­vens (voor meer infor­matie zie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

We hebben geen redenen om aan te nemen dat er ongun­stige gevolgen zijn. Omdat het echter uw gege­vens betreft, infor­meren wij u wel middels deze brief.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanlei­ding van deze brief, neem dan contact op met uw eigen contact­per­soon via tele­foon­nummer 0595 — 750 300, bereik­baar op werk­dagen tussen 09:00 en 12:30 uur.

Met vrien­de­lijke groet,

Namens college en wethou­ders van de BMWE-gemeenten en bestuur uitvoe­rings­or­ga­ni­satie

Werk­plein Ability
Ernst Ottens,
Hoofd Sociale Zaken en Werk Hoog­e­land

Werk­plein Ability is een nieuwe orga­ni­satie die verant­woor­de­lijk is voor de uitvoe­ring van de parti­ci­pa­tiewet in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eems­mond. Het is een samen­voe­ging van Werk­plein Noord-Groningen, Sociale Zaken en Werk Hoog­e­land en werk­leer­be­drijf Ability.


Werk­plein Ability
Ubbo J. Mans­holt­plein 2
9951 BX Winsum

Bezoek voor meer infor­matie de website www.werkpleinability.nl !