2017 Lauwersland Online - De kracht van de Admiraliteitsdagen

De kracht van de Admiraliteitsdagen

Ze zijn allebei wereld­be­roemd in Dokkum en delen één geza­men­lijke passie: de Admi­ra­li­teits­dagen. Burge­meester Marga Waan­ders van de gemeente Donge­ra­deel en voor­zitter Jan-Michiel van der Gang van de Stich­ting Admi­ra­li­teits­dagen stonden samen aan de wieg van hét mari­tieme festival van het Noorden. Dat schept een band.

Jan-Michiel: "Wat bete­kenen de Admi­ra­li­teits­dagen eigen­lijk voor onze regio, of is het gewoon een leuk feestje op het water?"

Marga Waan­ders: "Het is meer. Veel meer. Het is een unieke bele­ving van Dokkum en we leren er veel van, niet alleen tijdens de Admi­ra­li­teits­dagen zelf, maar juist ook in aanloop naar het evene­ment toe. Vooral in de laatste weken voel je de span­ning stijgen. Mensen hebben het erover. En je ziet hoe het bijzon­dere podium op het water steeds groter wordt. Dus, om op je vraag terug te komen. De Admi­ra­li­teits­dagen beteken veel voor deze regio. Het geeft ons zelf­ver­trouwen."

Jan-Michiel: "Je merkt ook dat het een feest voor iedereen is. Laatst zag ik een man met een vlag­getje van de Admi­ra­li­teits­dagen op zijn scoot­mo­biel. ‘It is ús feest’, zei hij. Dat vind ik prachtig."

Marga Waan­ders: "Het is echt een feest voor iedereen, want iedereen wordt er bij betrokken. De kinderen gaan samen een lied zingen, de dorpen doen mee met de Dorpen­slag en de Markol is er weer bij, het schip voor mensen met een beper­king. Ik krijg ook heel veel posi­tieve reac­ties van collega’s uit de rest van de provincie. Steeds meer mensen weten dat er in september wat bijzon­ders gebeurt in Dokkum. En het mooie is, het decor is er al, je hoeft niks aan te kleden. Want deze unieke locatie in de binnen­stad, daar kan niks tegenop."

Jan-Michiel: "Ook het bedrijfs­leven gelooft er in. Meer dan 200 bedrijven steunen ons."

Marga Waan­ders: "Dat heeft denk ik met het sterke imago van de Admi­ra­li­teits­dagen te maken. We onder­scheiden ons met de kwali­teit van het festival. Ieder jaar wordt er weer iets nieuws aan het programma toege­voegd. Ook overdag. Ik ben wel benieuwd, wat is er dit jaar nieuw?"

Jan-Michiel: "De Markt wordt dit jaar heel bijzonder. Zo is er een reuzenrad en een circus­tent met een tweede podium. Hier treden bands op die ook op Lowlands staan en daar­om­heen zijn diverse food­trucks te vinden waar mensen terecht kunnen voor lekker eten."

Marga Waan­ders: "Dat tweede podium is voor ons erg belang­rijk vanwege de veilig­heid. Op die manier verspreiden de mensen zich meer door de stad. We proberen de veilig­heid van de bezoe­kers zo goed moge­lijk te borgen, zonder afbreuk te doen aan het fees­te­lijk karakter. Natuur­lijk kan er altijd iets gebeuren, maar dat risico loop je altijd en overal. Als je geen risico wilt lopen, kun je nooit meer iets orga­ni­seren. Dat kan niet de bedoe­ling zijn."

Jan-Michiel: "Volgens de politie verlopen de Admi­ra­li­teits­dagen altijd zo goed omdat het een soort fami­lie­feest is voor alle gene­ra­ties. De sociale controle is daar­door hoog. We vieren dit feest met elkaar, maar ook onaf­han­ke­lijk van elkaar. De kinderen slapen bij opa’s en oma’s, zodat de papa’s en mama’s nog naar de after­party kunnen om weer even jong te zijn. En de volgende ochtend zie je de groot­ou­ders weer met hun klein­kin­deren naar de open­lucht­dienst gaan. De bezoe­kers ervaren dat misschien als vanzelf­spre­kend, maar eigen­lijk is die saam­ho­rig­heid tijdens zo’n weekend heel bijzonder."

Marga Waan­ders: "Juist omdat het maar één weekend per jaar is, blijft het bijzonder. Mensen moeten het echt jammer vinden dat het afge­lopen is. Dan ben je op het hoog­te­punt gestopt. En als ze dat gevoel vast­houden, komen ze graag naar Dokkum terug."

Jan-Michiel: "En dát is onze opzet. Iedereen is hier welkom. Tijdens de Admi­ra­li­teits­dagen… en de rest van het jaar."

Grote vraag is: Wat is de kracht van het succes van de Admi­ra­li­teits­dagen?

Jan-Michiel: "Ik denk dat de kracht van het succes onze samen­wer­king is. Die is hier heel bijzonder. We houden elkaar scherp en we hebben begrip voor elkaars stand­punten."

Marga Waan­ders: "Soms moeten we op zoek naar andere oplos­singen, maar we komen er altijd uit. Als er maar genoeg draag­vlak en goed overleg is, dan kun je een hoop mooie dingen doen."

Jan-Michiel: "Ik denk dat wij in deze regio een mooi voor­beeld zijn van hoe je met elkaar zou moeten samen­werken. Wat ik wel span­nend vind is hoe het er over vijf jaar met de Admi­ra­li­teits­dagen voor zal staan. Het borgen van de conti­nu­ï­teit vind ik steeds span­nender worden."

Marga Waan­ders: "Het is de kunst om de adre­na­line van deze groep vrij­wil­li­gers weer over te dragen op nieuwe mensen. Nieuwe energie is juist ook goed. Iedereen wil graag bij het succes van de Admi­ra­li­teits­dagen horen. Daarmee zeg ik niet dat het alle­maal vanzelf­spre­kend is wat er gebeurt, maar het voort­be­staan van de Admi­ra­li­teits­dagen is het laatste waar ik over in zit als burge­meester."

Tekst & foto: © Klasina van der Werf