Lauwersland Online - De restauratie van boerderij De Paddepoel is voltooid

De restauratie van boerderij De Paddepoel is voltooid

De fraaie kop-hals-romp boer­derij De Padde­poel kwam eind 2009 in het bezit van Het Groninger Land­schap bij de aankoop van extra weide­gronden om een aaneen­ge­sloten weide­vo­gel­re­ser­vaat in het Reit­diep­ge­bied te kunnen inrichten. De boer­derij ligt uniek: midden in de natuur, nabij het Reit­diep en toch vlak bij de stad.

Rondom de boer­derij zijn de grachten uitge­diept en wordt er nog een boom­gaard aange­plant. In het tuin­plan van dit boerenerf is een strook met zonne­pa­nelen opge­nomen. Bouw­kundig is er veel geres­tau­reerd aan deze rijks­mo­nu­men­tale boer­derij. De gebinten, voor­zien van veel 17e eeuwse onder­delen zijn grondig hersteld en de kap van de schuur is weer van riet voor­zien.

Voor de terrein­in­rich­ting is gestart heeft arche­o­lo­gisch onder­zoek plaats­ge­vonden. Zo was bekend dat vroeger hier het zoge­naamde Cloots­borgje had gestaan. Het grond­ra­dar­on­der­zoek heeft aange­toond dat er eerdere bebou­wing is geweest.

De agra­ri­sche bestem­ming wordt omgezet naar een bestem­ming van wonen met de moge­lijk­heid voor het houden van klein­scha­lige bedrij­vig­heid. Per 1 maart 2017 is de boer­derij verhuurd.


Over Het Groninger Landschap

Het Groninger Land­schap beschermt, behoudt en beheert een belang­rijk deel van de Groningse natuur, Gronings histo­risch erfgoed en maakt zich sterk om de iden­ti­teit van ons prach­tige land­schap te bewaren.

Groningen heeft vele rijk­dommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glori­euze Enne­ma­borgh en de voor­name Coen­ders­borch. Andere rijk­dommen ontstaan door natuur­ont­wik­ke­ling zoals in Polder Bree­baart en de Krops­wol­der­bui­ten­polder. Al die rijk­dommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groningerlandschap.nl !

© Het Groninger Land­schap