LAUWERSLAND ONLINE - DE TIJDBALK ONTHULD IN MUSEUM WIERDENLAND

De Tijd­balk onthuld in Museum Wier­den­land

In Museum Wier­den­land in Ezinge is op vrijdag 16 maart De Tijd­balk onthuld. Gerke van Dam, voor­malig voor­zitter van het museum, onthulde dit nieuwe onder­deel van de vaste expo­sitie.

De Tijd­balk is een initi­a­tief van Museum Wier­den­land. Het zet het verhaal van de terpen en wierden in een bredere context, door deze te koppelen aan andere gebeur­te­nissen in de regio en daar­buiten. Te denken valt aan de bouw van de Chinese Muur of, dich­terbij in de tijd, de Tweede Wereld­oorlog. Hiermee biedt het de bezoeker een houvast bij het bekijken van de tentoon­stel­lingen in het museum om deze in een juist tijds­kader te plaatsen.

De Tijd­balk is het resul­taat van een samen­wer­king tussen Museum Wier­den­land en verschil­lende noor­de­lijke musea, die onder andere infor­matie en beeld­ma­te­riaal aanle­verden.


Museum Wier­den­land

in Ezinge richt zich op de verhalen over het land­schap en de cultuur van terpen en wierden in het noor­de­lijk Wadden­kust­ge­bied. Speciale aandacht is er voor het oudste cultuur­land­schap van Neder­land – het Nati­o­naal Land­schap Middag-Humster­land en de wierde Ezinge.

Arche­o­lo­gi­sche vond­sten tonen hoe de mensen op de wierde leefden in de IJzer­tijd, Romeinse tijd en in de Middel­eeuwen. Een bijzon­dere vinding uit de wierde De Bouwerd, het dubbele paar­den­graf met hond, is één van de spec­ta­cu­laire vond­sten uit de Groninger arche­o­logie.

Regel­matig worden er acti­vi­teiten en, jaar­lijks, tentoon­stel­lingen passend bij de hier­boven genoemde aandachts­punten geor­ga­ni­seerd.

Sinds eind oktober 2012 mag het zich gere­gi­streerd museum noemen, opge­nomen in het lande­lijk Muse­um­re­gister.

Openings­tijden en entree

Museum Wier­den­land is geopend van dinsdag tot en met zondag. Van november tot en met maart van 13:00 tot 17:00 uur en van april tot en met oktober van 11:00 tot 17:00 uur. Het museum is ook geopend op Tweede Paasdag, Tweede Pink­sterdag en Tweede Kerstdag. Op Eerste Kerstdag en tijdens Oud en Nieuw is het museum gesloten. Groepen kunnen buiten de openings­tijden geboekt worden.

De entree bedraagt € 5,- voor volwas­senen en € 2,50 voor kinderen. Bezit­ters van een Muse­um­kaart hebben gratis toegang!