Lauwersland Online - De Tirrel óf Munstercirkel

De Tirrel óf Munstercirkel?

Maar liefst 72 enthou­si­aste inwo­ners deden onlangs mee aan de prijs­vraag voor de naam van het nieuwe terrein van 0 tot 110 in Winsum: dé plek waar onder­wijs, zorg, sport en vrije tijd onder één dak komen. Een deskun­dige jury heeft uit alle inzen­dingen twee namen gekozen: De Tirrel en Munster­cirkel. Het laatste woord is aan de Winsu­mers. Zij kunnen tot en met 22 november stemmen op hun favo­riet!

Van 28 oktober tot en met 8 november kon iedereen uit Winsum een naam insturen voor het unieke project, dat op het terrein van De Twaalf Hoven in Winsum wordt gere­a­li­seerd. Veel Winsu­mers, jong en oud, hebben gehoor gegeven aan deze oproep, dit naar volle tevre­den­heid van de betrokken partijen De Twaalf Hoven, de twee school­be­sturen en de gemeente Winsum. Er kwamen hele crea­tieve inzen­dingen binnen, Groningse namen en verwij­zingen naar het gebied. Een jury heeft De Tirrel en Munster­cirkel gekozen als de twee laatste kans­heb­bers.

Jury

De jury bestond uit een verte­gen­woor­di­ging van (de cliën­ten­raad van) De Hoven, de deel­ne­mende scholen, waar­onder ook 4 kinderen en vanuit de aangren­zende wijk. Burge­meester Rinus Michels was jury­voor­zitter. "De jury­ver­ga­de­ring was pittig, maar posi­tief, open en enthou­siast. Al snel kwamen de twee namen die we nu hebben naar voren. We hebben met elkaar over­wogen om nog een derde naam te kiezen, maar daar ontstond geen consensus over. Als jury­voor­zitter heb ik besloten om het bij deze twee aanspre­kende namen te houden. Ik hoop van harte dat we veel stemmen binnen­krijgen, zodat we straks een complex met een naam hebben van, voor en door Winsu­mers."

De Tirrel

Tirrel is een Gronings woord. Het bete­kent "slim levende", oftewel erg levendig. Deze bete­kenis past bij de visie en filo­sofie achter het project; De Tirrel als leven­dige plek in de wijk en gebouw waar iedereen altijd terechtkan. Kinderen houden ouderen actief, ouderen houden kinderen betrokken.

De jury heeft deze naam laten natrekken bij de streek­taal­func­ti­o­naris en Het Huis van de Groninger Cultuur. Ook zij deelden de mening dat dit een mooie naam is voor het toekom­stige gebouw. Deze naam is inge­stuurd door Itie Nijhoff uit Winsum.

Munstercirkel

Munster is geen onbe­kende naam in Winsum. Het heeft histo­ri­sche waarde voor Winsum. De naam "Munsterweg", en ook "Munster", verschijnen al in 16e -eeuwse bronnen. Munster komt waar­schijn­lijk van het middel­eeuwse Latijnse "monas­te­rium", dat klooster bete­kent. Munster is de naam van de nieuwe wijk en het natuur­ge­bied om het gebouw heen. De jury vond dit vanwege de histo­ri­sche waarde een mooie naam voor het nieuw te reali­seren gebouw. Er waren meer­dere inzen­dingen met Munster in de naam. Het woord cirkel is gekozen als syno­niem voor van jong tot oud, de levens­cirkel. De jury vond dat Munster­cirkel daarmee het meeste recht doet aan de filo­sofie van het project en wat er wordt gere­a­li­seerd: een cirkel van leven, veilig­heid en gebor­gen­heid. Deze naam is inge­stuurd door Alice Zuidema uit Winsum.

Stemronde

Stemmen kan tot en met 22 november. Wat vindt u de meest passende naam? Laat het weten via de website van de gemeente Winsum. Bij "het laatste nieuws" kunt u het stem­for­mu­lier vinden.

© Gemeente Winsum