Lauwersland Online - Diefstal laptop softwareleverancier treft mogelijk De Marne

Diefstal laptop softwareleverancier treft mogelijk De Marne

Een soft­wa­re­le­ve­ran­cier heeft de gemeente De Marne op 30 november jl. geïn­for­meerd over de dief­stal van een laptop van één van hun mede­wer­kers. Deze leve­ran­cier voert werk­zaam­heden uit in het kader van de Wet Waar­de­ring onroe­rende zaken (Wet WOZ). De leve­ran­cier meldde dat moge­lijk gege­vens van inwo­ners en bedrijven van de gemeente op deze laptop staan.

De soft­wa­re­le­ve­ran­cier kan niet uitsluiten dat gege­vens op de laptop door onbe­voegden kunnen worden bena­derd. De gemeente De Marne vindt het ernstig dat dit heeft kunnen gebeuren. Daarom heeft de gemeente De Marne aangifte gedaan bij de Auto­ri­teit Persoons­ge­ge­vens van een datalek zoals bedoeld in de Wet bescher­ming Persoons­ge­ge­vens.

De betrokken leve­ran­cier heeft aangifte gedaan bij de politie en een melding bij de infor­ma­tie­be­vei­li­gings-dienst voor gemeenten (IBD) gedaan. Aanvul­lend onder­zoek heeft helaas geen uitsluitsel gegeven welke infor­matie op de laptop stond. Het is niet zeker dat gege­vens van de gemeente De Marne op de laptop staan.

Mochten er gege­vens van de gemeente De Marne op de laptop staan, dan gaat het om gege­vens die de gemeente nodig heeft voor het uitvoeren van de Wet WOZ. We hebben het dan over burger­ser­vi­ce­nummer, achter­naam en initi­alen, adres, geboor­te­datum en in het geval van bedrijven het KVK en RSIN-nummer.

Het is uitge­sloten dat finan­ciële gege­vens, tele­foon­num­mers, e-mail­adressen, gebrui­kers­namen, wacht­woorden en bank­ge­ge­vens op de laptop staan.

De gemeente De Marne onder­zoekt met de IBD en de leve­ran­cier hoe dit heeft kunnen gebeuren en bespreekt de maat­re­gelen die nodig zijn om een derge­lijke situ­atie in de toekomst te voor­komen.

Het risico op misbruik van de gege­vens is klein, maar valt niet uit te sluiten. Bij het vermoeden van misbruik of als u vragen heeft naar aanlei­ding van dit bericht, kunt u contact op nemen met de gemeente De Marne op 0595 — 575 500.

© Gemeente De Marne