Lauwersland Online - Dijksma investeert € 40 miljoen in meer fietsenstallingen op stations

Dijksma investeert € 40 miljoen in meer fietsenstallingen op stations

Staats­se­cre­taris Sharon Dijksma (Infra­struc­tuur en Milieu) maakt € 40 miljoen extra vrij voor de uitbrei­ding van fiet­sen­stal­lingen bij NS-stations. Ze wil hiermee de meest urgente fiets­par­keer­pro­blemen bij stations aanpakken voor 2020.

De komende maanden wordt duide­lijk op welke loca­ties extra stal­lingen gere­a­li­seerd gaan worden uit het beschik­bare budget. Dijksma: "We halen met deze inves­te­ring tot 2020 de druk van de ketel op de grootste knel­punten." Dijksma heeft met gemeenten, provin­cies en vervoerregio’s afge­sproken dat zij voor de helft bijdragen aan de extra stal­lingen, waar­door er nu in totaal € 80 miljoen beschik­baar komt.

De fiets is een onmis­bare schakel in een goede bereik­baar­heid van deur tot deur, in stede­lijke gebieden, maar ook in krimp­ge­bieden. Het aantal trein­rei­zi­gers blijft groeien, en nu al gebruikt bijna de helft van de reizi­gers de fiets om op het station te komen. Dijksma: "We geven veel geld uit aan het sneller laten rijden van treinen, maar op veel stations is het nu een zoek­tocht om een plekje voor de fiets te vinden. De reis­tijd­winst moet niet verloren gaan door te volle stal­lingen. Het vervoer per trein, tram, bus, metro en fiets moet zo goed moge­lijk op elkaar aansluiten en zo aantrek­ke­lijk moge­lijk zijn voor de reiziger."

Cofinanciering

De inves­te­ring van € 80 miljoen komt bovenop de € 221 miljoen uit het programma Actie­plan Fiets­par­keren (uit 2011) waarmee er al 96.000 parkeer­plekken zijn bijge­komen. Dijksma en de andere partijen maken het geld nu extra vrij omdat het reste­rende budget uit het Actie­plan de tekorten niet volledig kan oplossen. Voor­waarde voor cofi­nan­cie­ring door het rijk is dat de conve­nant­part­ners een slui­tend bedrijfs­plan inclu­sief exploi­ta­tie­kosten hebben en dat zij maat­re­gelen nemen om de huidige parkeer­ca­pa­ci­teit opti­maal te benutten.

De komende maanden worden afspraken per provincie en stads­regio uitge­werkt. Ook zal worden bekeken in welke volg­orde de stations op de lijst in aanmer­king komen voor uitbrei­ding van hun fiet­sen­stal­ling. Daarbij blijft de urgentie op basis van de tekorten een rol spelen, maar ook de inzet van partijen. Dijksma wil voor het eind van dit jaar een akkoord bereiken over de uitwer­king van de afspraken per provincie/vervoersregio en de prio­ri­te­ring.

© Rijks­over­heid