Disclaimer

Algemeen

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website en de daarop opgenomen informatie, kan Lauwersland Online niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de inhoud van deze website noch aansprakelijkheid aanvaarden voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of de (on)bereikbaarheid van de website.

Beweringen en meningen welke geuit zijn in reacties op de gepubliceerde berichten van Lauwersland Online op social media, zijn die van de auteur(s) en niet die van Lauwersland Online. Lauwersland Online kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze reacties en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende geplaatste reacties.

Lauwersland Online kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle berichten en informatie worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Lauwersland Online adviseert gebruikers van deze website altijd onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze website verkregen informatie. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Lauwersland Online behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

 

 

Linkverwijzingen naar andere websites

Op deze website treft u een grote hoeveelheid linkverwijzingen aan naar andere websites. Lauwersland Online is niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites en/of de wijze waarop die websites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor de disclaimer op de website welke u bezoekt.

 

 

Copyright

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Lauwersland Online en het logo van Lauwersland Online, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Lauwersland Online. Lauwersland Online behoud zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarop opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij Lauwersland Online en/of haar licentiegevers.

Het is niet toegestaan om beeldmateriaal, afkomstig van Lauwersland Online, zonder schriftelijke toestemming vooraf te gebruiken voor eigen doeleinden in de breedste zin van het woord, waaronder onder andere publicatie in tijdschriften, kranten en websites. Indien u beeldmateriaal van Lauwersland Online wilt gebruiken, kunt u hiervoor een verzoek indienen via het contactformulier. Bij beeldmateriaal, gemaakt door Lauwersland Online, dient altijd direct onder het beeld de bronvermelding: "Foto: © Lauwersland Online" geplaatst te worden.

Indien u beeldmateriaal van Lauwersland Online hebt gebruikt en/of betwist dat het door u gebruikte beeldmateriaal eigendom is van Lauwersland Online, vragen wij u een screenshot van de metadata van het beeldbestand te overleggen met daarin minimaal de GPS-coördinaten, opnamedatum en -tijd en originele afmetingen van het beeldbestand. Bij het niet naleven van de plaatsing van de vereiste bronvermelding, ontvangt u een factuur van € 450,- excl. btw.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lauwersland Online is het niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, gratis of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

 

 

Ingezonden content

Als u een tekst- / afbeelding- / fotobestand aan ons toe doet komen bij een e-mailbericht, vrijwaart u ons automatisch van elke aansprakelijkheid in de ruimste zin van het woord. U dient er 100% zeker van te zijn dat de door u ingezonden teksten / afbeeldingen / fotobestanden vrij van rechten zijn en door Lauwersland Online gebruikt mogen worden!

Mocht blijken dat Lauwersland Online aansprakelijk wordt gesteld voor het schenden van copyright, dan zullen de kosten hiervan, vermeerderd met de door Lauwersland Online gemaakte kosten, aan u worden gefactureerd.

 

 

Deze pagina kan gewijzigd worden, daarom raden wij u aan deze pagina regelmatig te controleren!