Op dinsdag 29 juni hebben de gemeente Het Hoge­land, de provincie Groningen en het water­schap Noor­der­zijl­vest een samen­wer­kings­over­een­komst gete­kend die het reali­seren van tien koppel­kansen binnen het project Nieuwe Water­werken Zout­kamp moge­lijk maken. Met de samen­wer­king verbe­teren de drie over­heden de water­vei­lig­heid, de toegan­ke­lijk­heid en de toeris­ti­sche en recre­a­tieve infra­struc­tuur in en rond Zout­kamp. In totaal zullen de drie gebied­s­part­ners ruim 32 miljoen euro inves­teren in Zoutkamp.

Wethouder Theo de Vries van Het Hoge­land, gede­pu­teerde Henk Stag­houwer van de provincie Groningen en loco-dijk­graaf Eisse Luitjens van het water­schap bekrach­tigden de samen­wer­king tijdens een fees­te­lijke cere­monie. De onder­te­ke­ning van de samen­wer­kings­over­een­komst vond plaats in de Oude Kerk van Zoutkamp.

Toekomst­be­stendig Zoutkamp

De gebied­s­part­ners kunnen nu van start met de voor­be­rei­dingen voor het reali­seren van de koppel­kansen. De voor­be­rei­ding moet in 2022 afge­rond zijn waarna de gebied­s­part­ners kunnen starten met de reali­satie. In 2025 moeten de plannen klaar zijn. "De samen­wer­kings­over­een­komst is een belang­rijke, volgende stap die we samen zetten om Zout­kamp deze mooie impuls te kunnen geven.", zegt wethouder Theo de Vries, "We maken Zout­kamp op deze manier toekomstbestendig."

Water­werken

De water­werken bestaan uit de bouw van een nieuw gemaal en het ombouwen van de Hunsingo­sluis tot een schut­sluis. De inves­te­ringen in de water­werken leveren kansen op om ook de toeris­ti­sche en recre­a­tieve infra­struc­tuur een impuls te geven, de zoge­naamde koppelkansen.

Koppel­kansen

Deze koppel­kansen bestaan onder meer uit de bouw van een nieuwe fiets- en voet­gan­gers­brug over de Reit­diep­sluis, de reali­satie van aanmeer­voor­zie­ningen in het Reit­diep en het Hunsingoka­naal, het weer zicht­baar maken van de cultuur­his­to­ri­sche dijk­be­kle­ding en de aanleg van een fietspad van Zout­kamp naar Electra. Dat de kansen kunnen worden verzil­verd, is onder meer te danken aan een bijdrage van het Nati­o­naal Programma Groningen.

Rolver­de­ling

Het water­schap Noor­der­zijl­vest zal de water­werken reali­seren. Loco-dijk­graaf Eisse Luitjens: "Het water­schap heeft deze enorme, door klimaat­ver­an­de­ring veroor­zaakte water­vei­lig­heids­op­gave, niet als zelf­stan­dige over­heid opge­pakt maar bewust samen met de Zout­kam­pers en gebied­s­part­ners, de gemeente Het Hoge­land en de provincie Groningen."

De provincie Groningen en de gemeente Het Hoge­land gaan de kansen voor Zout­kamp verzil­veren. Gede­pu­teerde Henk Stag­houwer: "Met een nieuwe fiets- en voet­gan­gers­brug over het Reit­diep lossen we een belang­rijk knel­punt op in de verkeers­vei­lig­heid voor de inwo­ners en bezoe­kers van Zout­kamp. Hiermee wordt het dorp als toeris­ti­sche trek­pleister nog toegan­ke­lijker. Dat geldt ook voor de toer­vaart. Het wachten tijdens het gebruik van het gemaal behoort straks tot de verleden tijd, via de nieuwe schut­sluis kunnen boten Zout­kamp straks altijd bereiken."

Media: © Alex Wiersma
Tekst: © Gemeente Het Hogeland