Lauwersland Online - Dringende oproep gemeenteraad Winsum inzake onbewaakte spoorwegovergangen

Dringende oproep gemeenteraad Winsum inzake onbewaakte spoorwegovergangen

De Raad van de gemeente Winsum heeft geschokt kennis genomen van het trein­on­geval op de onbe­waakte overweg aan de Voslaan waarbij 18 gewonden vielen.

Wij zijn ons volledig bewust van het leed en de ellende die dit voor slacht­of­fers, omwo­nenden en andere betrok­kenen met zich meebrengt. Het besef dat op dezelfde overweg bij twee eerdere onge­lukken twee dode­lijke slacht­of­fers vielen te betreuren, maakt deze gebeur­tenis extra wrang. Wij zijn er dan ook van over­tuigd dat op zeer korte termijn maat­re­gelen moeten worden genomen om de veilig­heid struc­tu­reel te verbe­teren. Hiertoe zijn plannen ontwik­keld (uitvoe­rings­plan "Verbe­te­ring over­weg­vei­lig­heid Proge­meente Winsum"), is recent een bestuurs­over­een­komst gete­kend tussen het minis­terie, de provincie Groningen en de gemeente Winsum en zijn finan­ciële middelen beschik­baar gesteld door genoemde partijen.

De Raad van de gemeente Winsum roept spoor­weg­be­heerder ProRail daarom drin­gend op om de verbe­te­ring van de spoor­weg­vei­lig­heid nu extra voort­va­rend ter hand te nemen. Dit moet in goed overleg met alle betrokken partijen gebeuren. Daarbij kunnen even­tuele alter­na­tieven in over­we­ging worden genomen teneinde het proces te bespoe­digen. De onbe­waakte overweg aan de Voslaan heeft hierbij prio­ri­teit.

De Raad zal vanuit haar verant­woor­de­lijk­heid alles in het werk stellen om deze ontwik­ke­ling te faci­li­teren door nood­za­ke­lijke (plano­lo­gi­sche) proce­dures voort­va­rend af te wikkelen.

De frac­tie­voor­zit­ters:
J. Hoek­zema Gemeen­te­be­langen Winsum
P.F. Ritzema CDA
J.W. Nanninga PvdA
D. Knoops CU
A.A.M.Bruininks Groen­Links
J.J. Willemsen-de Jong D66
H.T. Jonkman VVD
N.R. Werkman CDW 2.0