Lauwersland Online - 50.000,- subsidie voor Mienskipsinitiatieven in Achtkarspelen

€ 50.000,- subsidie voor Mienskipsinitiatieven in Achtkarspelen

Acht­kars­pelen stelt € 50.000,- beschik­baar voor Miens­kipsini­ti­a­tieven. Met deze subsi­die­re­ge­ling wil de gemeente acti­vi­teiten stimu­leren die inwo­ners ten goede komen of de buurt verbe­teren. Vanaf 14 november 2016 wordt de rege­ling open­ge­steld.

Wilt u bijvoor­beeld een zwerf­vuilactie orga­ni­seren? Of kinder­spelen, een sport­ac­ti­vi­teit of iets met muziek, theater of duur­zaam­heid? Of hebt u een idee rond de iden­ti­teit van uw dorp of wilt u de leef­om­ge­ving aanpakken? Vraag dan subsidie aan. Om voor de rege­ling Miens­kipsini­ti­a­tieven in aanmer­king te komen, zijn er een aantal spel­re­gels. Acti­vi­teiten moeten inwo­ners betrekken bij hun buurt of dorp of ze moeten de leef­baar­heid bevor­deren in de buurt of het dorp. De subsidie bedraagt nooit meer dan 50% van het totaal beno­digde bedrag en mag niet een aanvul­ling zijn op een andere gemeen­te­lijke subsidie.

Alle voor­waarden en meer infor­matie over de rege­ling zijn terug te lezen op www.achtkarspelen.nl/mienskipsinitiatieven. Initi­a­tieven kunnen vanaf 14 november 2016 via het digi­tale aanvraag­for­mu­lier op de website worden door­ge­geven.

De subsidie wordt verleend op volg­orde van binnen­komst. Als het geld op is, wordt de rege­ling gesloten.

© Gemeente Acht­kars­pelen