Lauwersland Online - Een adempauze om uit de schuldenspiraal te komen

Een adempauze om uit de schuldenspiraal te komen

Lukt het niet om in een stabiele finan­ciële situ­atie te komen met onder­steu­ning van een schuld­hulp­ver­lener, dan is er binnen­kort extra hulp om toch uit de problemen te komen.

Er komt een moge­lijk­heid om maxi­maal een half jaar adem­pauze te krijgen. In die tijd mogen schuld­ei­sers niet aankloppen om geld op te eisen of spullen in beslag te nemen. De beoogde inwer­king­tre­ding is 1 april aanstaande.

Ook de Raad van State heeft inge­stemd met het besluit van staats­se­cre­taris Klijnsma (Sociale Zaken en Werk­ge­le­gen­heid) en minister Blok (Veilig­heid en Justitie) voor het instellen van een breed wette­lijk mora­to­rium. Het voor­stel is tot stand gekomen na inten­sief overleg met belan­gen­be­har­ti­gers van schuld­hulp­ver­le­ners, gerechts­deur­waar­ders en gemeenten.

Het zoge­noemde mora­to­rium kan helpen als het schuld­hulp­ver­le­ners niet op een gewone manier lukt om rege­lingen te treffen met deur­waar­ders, incas­so­bu­reaus of schuld­ei­sers. Het stil zetten van de stroom invor­de­rings­maat­re­gelen kan een schul­de­naar met hulp van schuld­hulp­ver­le­ning de kans geven om alle zaken op een rij te zetten en tot een stabiele situ­atie te komen. Van daaruit kunnen dan beta­lings­af­spraken worden gemaakt.

Volgens Klijnsma is de moge­lijk­heid om een adem­pauze in te lassen voor mensen met schulden een belang­rijke stap. Zeker in combi­natie met het vereen­vou­digen van de beslag­vrije voet, waar­door het bestaans­mi­nimum voor schul­de­naren is verze­kerd. "Dat zijn belang­rijke hulp­mid­delen waar­door mensen die grote schulden hebben weer vooruit kunnen kijken en kunnen bouwen aan hun toekomst."

© Rijks­over­heid