Lauwersland Online - Eenheid in verscheidenheid: het coalitieakkoord van de gemeente Het Hogeland

vrijdag 21 december 2018

Eenheid in verschei­den­heid: het coali­tie­ak­koord van de gemeente Het Hoge­land

Het coali­tie­ak­koord van Gemeen­te­be­langen, CDA, Chris­ten­Unie en de PvdA van de toekom­stige gemeente Het Hoge­land ligt er. De koers: een toegan­ke­lijke gemeente dichtbij inwo­ners. Er is er extra aandacht voor een aantal onder­werpen: veilig­heid voorop in het verster­kings­pro­gramma, betaal­bare zorg, een parti­ci­pa­tieve samen­le­ving, maxi­male samen­wer­king met inwo­ners en een ster­kere samen­wer­kings­po­sitie in de regio. Een ambi­tieus, daad­krachtig en realis­tisch akkoord, aldus Gemeen­te­be­langen, CDA, Chris­ten­Unie en PvdA: een plan dat de ruimte van en voor Het Hoge­land benut.