Lauwersland Online - Eerste gezamenlijk BMWE-besluit in voorbereiding

Eerste gezamenlijk BMWE-besluit in voorbereiding

De colleges van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eems­mond (BMWE) stellen hun raden voor om het herin­de­lings­ont­werp om per 1 januari 2019 te komen tot een herin­de­ling van Bedum, De Marne, Winsum en Eems­mond, vast te stellen. Als dat gebeurt, is het eerste geza­men­lijke besluit van de vier gemeenten genomen.

De eerste formele stap in een herin­de­lings­proces is het vast­stellen van een herin­de­lings­ont­werp. In dat ontwerp staan onder andere de grenzen van de nieuwe gemeente, de situ­a­tie­be­schrij­ving en de voor­ge­schie­denis van de vier gemeenten, de motieven voor herin­de­ling, toet­sing aan het beleids­kader, finan­ciën en de beoogde fusie­datum. In het geval van BMWE is dat 1 januari 2019.

Het herin­de­lings­ont­werp wordt deze maand opini­ë­rend in de raden besproken. Vervol­gens worden de reac­ties geïn­ven­ta­ri­seerd en wordt gekeken in hoeverre dit tot aanpas­sing van de stukken leidt. In januari krijgen de raden dan een eens­lui­dend raads­voor­stel voor een herin­de­lings­ont­werp BMWE. Dat zal acht weken ter inzage liggen — gedu­rende die tijd kan iedereen die dat wil, een ziens­wijze indienen. De inge­diende ziens­wijzen worden beoor­deeld en verwerkt in een reac­tie­nota. Het herin­de­lings­ont­werp, de reac­tie­nota, het visie­do­cu­ment en een voor­stel voor de nieuwe naam vormen de input van het herin­de­lings­ad­vies. De raden wordt gevraagd dit advies vast te stellen, waarna het naar het college van Gede­pu­teerde Staten en vervol­gens naar het minis­terie van Binnen­landse Zaken gaat.

De BMWE-gemeenten fuseren tot één gemeente. De beoogde fusie­datum is 1 januari 2019. Samen staan de gemeenten sterker in het bedienen van de ± 50.000 inwo­ners in het gebied boven Groningen. De afzon­der­lijke gemeenten werken nu al inten­sief op diverse terreinen met elkaar samen. De moge­lijk­heden voor samen­wer­king hebben het eind­punt bereikt. Een volgende stap, name­lijk herin­de­ling, moet nu worden gezet.

© Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum & Eems­mond