Lauwersland Online - Einde aan subsidie voor schoolzwemmen in oud-Eemsmond

dinsdag 12 januari 2021

Einde aan subsidie voor school­zwemmen in oud-Eemsmond

Het college van de gemeente Het Hoge­land wil de subsidiëring van school­zwemmen in de oude gemeente Eems­mond stop­zetten. Het colle­ge­be­sluit wordt voor­ge­legd aan de gemeen­te­raad. Die kan daar binnen tien weken beden­kingen tegen inbrengen. Als de raad dat niet doet dan vervalt de subsidie voor de scholen met ingang van het school­jaar 2021-2022.

Eems­mond was de enige gemeente die school­zwemmen subsi­di­eerde. Bedum, De Marne en Winsum kenden al jaren lang geen subsi­die­re­ge­ling meer. Het subsidiëren van school­zwemmen is geen wette­lijke gemeen­te­lijke taak. Van de rege­ling in oud-Eems­mond maken zeven basis­scholen gebruik. Voor het school­zwemmen is jaar­lijks maxi­maal zesdui­zend euro beschikbaar.

Het plan om de subsidie in te trekken, is kenbaar gemaakt aan de betref­fende scholen. Zowel die scholen als het college bena­drukken het belang dat kinderen kunnen zwemmen. In de prak­tijk voor­zien ouders in zwemon­der­wijs buiten de school om. Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kunnen via Stich­ting Leer­geld het zwem­di­ploma A en B halen.

Media: © Pixabay
Tekst: © Gemeente Het Hogeland