Op donderdag 15 juli valt het doek voor de tentoon­stel­ling Nachtwacht360 in Thea­ter­kerk Nes. Volgens direc­teur Anke Bijlsma van Thea­ter­kerk Nes heeft iedereen de kans gehad om de foto­gra­fi­sche repro­ductie van Rembrandts mees­ter­werk te bezich­tigen. "It wie in grut sukses no wer op nei it folgjende."

Anke kijkt terug op een bijzon­dere periode. Op 1 oktober 2020 werd de expo­sitie geopend en op 12 december moest Thea­ter­kerk Nes als gevolg van de corona­crisis een half jaar haar deuren sluiten. "Gelukkig zijn we sinds 5 juni weer open zodat lief­heb­bers, maar ook school­kin­deren de levens­echte Nacht­wacht nog in Nes kunnen zien."

Helaas konden niet alle arran­ge­menten voor groepen door­gaan en ook de nacht­tochten die in het kader van het programma Donkerte geor­ga­ni­seerd waren, moesten afge­last worden. Toch zijn er veel mooie momenten geweest, zoals de presen­tatie van het kinder­boek "In Nuvere Nacht" van Anne-Goaitske Breteler. "We hebben steeds alles gedaan om zoveel moge­lijk op een verant­woorde manier toch door te gaan door met tijd­sloten te werken en coffee-to-go te regelen. Samen met de Friese Milieu Fede­ratie hebben we een live-stream geor­ga­ni­seerd met ster­ren­kun­dige Govert Schil­ling. De onder­steu­ning van fondsen en subsi­dies waren hierbij onmisbaar."

Meer bezoe­kers dan in Amsterdam 

De makers van Nachtwacht360 - foto­graaf Julius Rooy­mans, produ­cent Jessica Karelsen en mode­ont­werper Hans Ubbink - waren ook blij verrast dat er zoveel aandacht was voor hun Nachtwacht360 in Nes. "In Nes waren meer bezoe­kers dan in Amsterdam. Iedereen weet Thea­ter­kerk Nes nu te vinden. Tenminste, als ze niet naar de verkeerde Nes rijden. Daar hebben we zelfs het lande­lijke nieuws mee gehaald.", lacht Anke.

Voor de direc­teur is het succes van deze expo­sitie in elk geval reden om vaker vaste tentoon­stel­lingen in de thea­ter­kerk te presen­teren. Met de makers van Nachtwacht360 worden al gesprekken gevoerd over een volgend project. Sterker nog, Anke Bijlsma zal voor die expo­sitie zelfs model staan. De foto-expo­sitie van de Nachtwacht360 heeft Anke geïn­spi­reerd om ook de wereld­be­roemde topfo­to­graaf Jimmy Nelson uit te nodigen voor een lezing in Thea­ter­kerk Nes. Ook de rest van de nieuwe program­me­ring voor komend thea­ter­sei­zoen is klaar.

Thea­ter­kerk Nes

Wies­terwei 2
9143 WJ Nes

Datum: tot en met donderdag 15 juli 2021
Tijd: 11:00 tot 17:00 uur

Bezoek voor meer infor­matie en het bestellen van tickets de website www.theaterkerknes.nl !

Media: © Marcel van Kammen
Op de eerste foto van links naar rechts: Julius Rooy­mans, Anke Bijlsma en Hans Ubbink
Tekst: © Klasina van der Werf