Lauwersland Online - Emissietest RDW wijst uit: NOx-uitstoot twee autotypes onnodig hoog

Emis­sie­test RDW wijst uit: NOx-uitstoot twee auto­types onnodig hoog

De RDW heeft het tussen­rap­port "Programma emis­sie­testen RDW" opge­le­verd. De RDW consta­teert onder­meer dat voor twee voer­tuig­types de motoren onvol­doende recht­vaar­di­ging is gevonden voor een hogere NOx-uitstoot.

Het tweede rapport is het vervolg op het eerdere RDW-onder­zoek naar afwij­kend emis­sie­ge­drag waaruit bleek dat het emis­sie­sys­teem van zestien auto’s nader onder­zoek nodig had. Het emis­sie­be­strij­dings­sys­teem van deze voer­tuigen werd buiten de goed­keu­rings­test anders aange­stuurd dan in de prak­tijk. Dit mag alleen wanneer het nood­za­ke­lijk is om de motor te beschermen.

Vervolg­on­der­zoek

In het vervolg­on­der­zoek conclu­deert de RDW nu dat de onder­zochte auto’s in te delen zijn in twee cate­go­rieën:

• Aanne­me­lijk

Voor veer­tien voer­tuigen maakten betref­fende fabri­kanten aanne­me­lijk dat de vermin­derde werking van het emis­sie­be­strij­dings­sys­teem geoor­loofd is voor het beschermen van de motor.

• Onvol­doende aanne­me­lijk

Voor twee auto’s (Suzuki Vitara en Jeep Grand Cherokee) is het volgens de RDW niet aanne­me­lijk gemaakt dat de vermin­derde werking van het emis­sie­be­strij­dings­sys­teem nodig is voor motor­be­scher­ming. Bij deze voer­tuigen wordt nader onder­zoek uitge­voerd. De RDW heeft het Open­baar Minis­terie geïn­for­meerd over deze voer­tuigen.

Niet toege­staan

Het is vanuit regel­ge­ving niet toege­staan het emis­sie­be­strij­dings­sys­teem buiten de goed­keu­rings­test op een andere manier te laten werken. Behalve wanneer dit nood­za­ke­lijk is om de motor te beschermen.

Het resul­taat van de indi­ca­tieve prak­tijk­testen (die de RDW publi­ceerde in september 2016) was dat de RDW bij zestien voer­tuigen sterk verhoogde NOx-emis­sies heeft gemeten. De uitstoot bleek in sommige gevallen vele malen hoger dan tijdens de type­goed­keu­rings­test.

Deze prak­tijk­uit­stoot wilde de RDW verder onder­zoeken om te kijken of hier sprake was van een onge­oor­loofd mani­pu­latie-instru­ment. Bij dit vervolg­on­der­zoek zijn inten­sieve toezicht­ge­sprekken met fabri­kanten gehouden en heeft de RDW addi­ti­o­nele testen uitge­voerd in het labo­ra­to­rium. De resul­taten staan in het gepu­bli­ceerde tussen­rap­port.

Conclu­sies

Na analyse van de test­re­sul­taten, de gevoerde toezicht­ge­sprekken en door fabri­kanten aange­le­verde infor­matie, conclu­deert de RDW het volgende:

• Hyundai, KIA en Volvo hebben aanne­me­lijk gemaakt dat de vermin­derde werking van het emis­sie­be­strij­dings­sys­teem nodig is voor motor­be­scher­ming.

• Bij Fiat Chrysler Auto­mo­biles (FCA) consta­teert de RDW dat de waarden erg hoog waren ten opzichte van de goed­keu­rings­test. FCA heeft voor de Jeep Wrangler voldoende aanne­me­lijk gemaakt dat de door hen genomen maat­re­gelen nodig waren om de motor te beschermen. Op verzoek van de RDW stelt FCA in juli 2017 een update beschik­baar voor de Jeep Grand Cherokee met het doel de emis­sies in de prak­tijk te verlagen. Deze update moet de RDW nog beoor­delen.

• Bij Opel en Chevrolet consta­teert de RDW dat het emis­sie­be­strij­dings­sys­teem uitscha­kelt als de buiten­tem­pe­ra­tuur lager is dan respec­tie­ve­lijk 14°C (Chevrolet) en 18°C (Opel). Dit grenst bijna aan de tempe­ra­tuur waarbij de goed­keu­rings­test wordt uitge­voerd. De fabri­kant heeft aange­toond dat de gebruikte emis­sie­re­ductie tech­no­logie niet robuust is, waar­door de kans op motor­schade bij lagere tempe­ra­tuur aanwezig is. Er is dus terecht sprake van modu­latie van het emis­sie­be­strij­dings­sy­teem vanwege motor­be­scher­ming. Daar­naast is het voor deze voer­tuigen niet moge­lijk om een vrij­wil­lige update door te voeren en gelijk­tijdig aan de waarden van de type­goed­keu­ring te blijven voldoen. De RDW kan geen actie onder­nemen rich­ting fabri­kant om de emis­sies in de prak­tijk verder omlaag te brengen.

• Bij Suzuki (Vitara) bleek de onder­bou­wing voldoende, behalve voor de verslech­te­ring van de emis­sie­pres­ta­ties naar­mate de test langer duurt dan de gebrui­ke­lijke emis­sie­test. Dit duidt moge­lijk op het gebruik van een tijds­af­han­ke­lijke emis­sie­be­stu­ring. Wanneer een tijds­af­han­ke­lijke bestu­ring dicht tegen de test­grenzen aanzit, is motor­be­scher­ming niet aanne­me­lijk. Wanneer dit het geval is, vindt de RDW dit ontoe­laat­baar. Of hiermee een straf­baar feit is gepleegd, is aan het Open­baar Minis­terie. De RDW heeft het Open­baar Minis­terie daarom inge­licht over deze zaak. De RDW heeft een door Suzuki aange­boden update getest waarbij na de update geen tijds­af­han­ke­lijke emis­sie­be­stu­ring meer kon worden vast­ge­steld bij de desbe­tref­fende voer­tuigen. Deze update wordt momen­teel uitge­rold. Er wordt nader onder­zocht om nauw­keu­riger vast te stellen op welke wijze in de oorspron­ke­lijke voer­tuigen de tijds­af­han­ke­lijke aanstu­ring van het emis­sie­be­strij­dings­sys­teem in zijn werk gaat.


Over RDW

De RDW is een publieke dienst­ver­lener in de mobi­li­teits­keten.

De RDW beschikt over een grote exper­tise door jaren­lange erva­ring met de uitvoe­ring van wette­lijke en opge­dragen taken. Taken op het gebied van toela­ting van voer­tuigen en onder­delen daarvan, toezicht en hand­ha­ving, regi­stratie, infor­ma­tie­ver­strek­king en docu­men­taf­gifte.

Deze taken voert de RDW in nauwe samen­wer­king met diverse part­ners in de mobi­li­teits­keten uit. Dit geeft de RDW een duide­lijke positie in deze keten met als missie: veilig­heid, duur­zaam­heid en rechts­ze­ker­heid in mobi­li­teit.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.rdw.nl !

© RDW