Lauwersland Online - Energie-inspiratiemiddag voor ervaringsdeskundigen én leken

Energie-inspiratiemiddag voor ervaringsdeskundigen én leken

Op zaterdag 22 april van 13:00 tot 17:00 uur orga­ni­seert de Groninger Ener­gie­koepel een Energie-inspi­ra­tie­middag in Garn­werd.

De Energie-inspi­ra­tie­middag is voor iedereen die geïn­te­res­seerd is in het geza­men­lijk opwekken van energie. Dat kan bijvoor­beeld door zonne­pa­nelen te leggen op het dak van een onder­ne­ming of door geza­men­lijk een kleine wind­molen te kopen.

Onder vroege aanmel­ders verloot de koepel­or­ga­ni­satie een cadeau. Wie vóór 20 april een mail stuurt naar aanmelden@grek.nl maakt kans op een energie-advies­ge­sprek. Tijdens een energie-advies­ge­sprek wordt met een deskun­dige gesproken over bespa­rings­maat­re­gelen voor woningei­ge­naren en huur­ders zodat zij zich kunnen richten op de meest effi­ci­ënte vorm van isolatie.

Tijdens het evene­ment worden energie-initi­a­tieven in de gele­gen­heid gesteld om erva­ringen uit te wisselen en work­shops te volgen. Maar de orga­ni­satie bena­drukt dat de middag ook inte­res­sant is voor leken. "Ook als je nog niet zo goed weet of je zelf energie wilt opwekken is de middag infor­ma­tief, want je krijgt een goede indruk van de projecten die je samen met de buurt kunt oppakken.", aldus coör­di­nator Wouter Tamminga.

Bezoek voor meer infor­matie en het programma de website ​www.grek.nl​ !

[hr]

Energie-inspi­ra­tie­middag
Café Hammingh
Hunzeweg 32
9893 PC Garn­werd

Datum: zaterdag 22 april 2017
Tijd: 13:00 — 17:00 uur