Lauwersland Online - Erfgoedloket en erfgoed adviesteam ondersteunen eigenaren van erfgoed

Erfgoedloket en erfgoed adviesteam ondersteunen eigenaren van erfgoed

Gede­pu­teerde Staten van Groningen hebben vandaag, dinsdag 27 juni 2017, een subsi­die­re­ge­ling vast­ge­steld voor een erfgoed­loket en een erfgoed advies­team voor het aard­be­vings­ge­bied.

Beide zijn onder­deel van het Meer­ja­ren­pro­gramma Aard­be­vings­be­stendig en Kans­rijk Groningen 2017–2021 van de Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen (NCG). NCG stelt een bedrag van 621.000 euro beschik­baar voor het erfgoed­loket en het erfgoed advies­team.

Het gebouwde erfgoed, het land­schap met zijn ontstaans­ge­schie­denis, de bijzon­dere stads- en dorps­ge­zichten zijn belang­rijk. Het zijn ijkpunten in onze omge­ving. Ze maken dat we onze omge­ving herkennen en dat we ons thuis voelen. Daar moet zeer zorg­vuldig mee om worden gegaan. NCG en de provincie vinden het belang­rijk dat er een loket is waar eige­naren van monu­menten terecht­kunnen voor antwoorden op vragen over hun monu­menten in relatie tot scha­de­her­stel en verster­king.

Subsidieregeling

Vanuit het belang van het erfgoed en erfgoed­ei­ge­naren die kampen met de gevolgen van de aard­gas­win­ning hebben NCG en provincie samen­ge­werkt aan het vorm­geven van een erfgoed­loket en erfgoed advies­team. Die samen­wer­king heeft gere­sul­teerd in een provin­ciale subsi­die­re­ge­ling voor een erfgoed­loket en erfgoed advies­team. Het budget voor de subsi­die­re­ge­ling is beschik­baar gesteld door de Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen. Tot juni 2020 is er voor het erfgoed­loket en erfgoed advies­team een bedrag van 621.000 euro beschik­baar. De subsi­die­re­ge­ling is te vinden op de website van de provincie Groningen. Belang­stel­lende orga­ni­sa­ties kunnen op basis van de geldende criteria hierop inschrijven.

Erfgoedloket

Eige­naren van monu­menten met vragen over het herstel van schade en verster­king kunnen straks bij het erfgoed­loket terecht voor infor­matie en verwij­zing naar moge­lijk­heden voor finan­cie­ring. Bij het erfgoed advies­team kunnen eige­naren van monu­menten terecht voor deskundig advies. Het erfgoed advies­team onder­steunt het loket en over­heden met speci­fieke kennis en deskun­dig­heid.

Meerjarenprogramma

Naast het erfgoed­loket en erfgoed­ad­vies­team maakt ook het Erfgoed­pro­gramma onder­deel uit van het Meer­ja­ren­pro­gramma Aard­be­vings­be­stendig en Kans­rijk Groningen 2017–2021. Hieraan werken NCG en provincie geza­men­lijk met gemeenten en rijk. Dit programma wordt nog voor zomer bekend­ge­maakt.


Over de Nationaal Coördinator Groningen

De Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen is een samen­wer­king van twaalf Groninger gemeenten in het aard­be­vings­ge­bied, de provincie Groningen en de Rijks­over­heid.

Hans Alders

Op 1 juni 2015 is Hans Alders voor vijf jaar benoemd tot Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen. In deze functie geeft hij leiding aan de mede­wer­kers van de Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen (NCG). De NCG heeft de regie op het scha­de­her­stel en het aard­be­vings­be­stendig maken van de huizen en gebouwen en infra­struc­tuur (zoals wegen en dijken) in het aard­be­vings­ge­bied in de provincie. In de orga­ni­satie werken de twaalf betrokken gemeenten, de provincie Groningen en het rijk samen. De aanpak van deze opgave is vast­ge­legd in het Meer­ja­ren­pro­gramma Aard­be­vings­be­stendig en Kans­rijk Groningen.

De Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen valt onder de verant­woor­de­lijk­heid van de minister van Econo­mi­sche Zaken. Hij heeft recht­streeks toegang tot de betrokken minis­ters en kan via de minister van Econo­mi­sche Zaken voor­stellen doen aan de Minis­ter­raad. De Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen kan voor­stellen doen voor de agenda van en deel­nemen aan de verga­de­ringen van de betrokken onder­raad voor de Minis­ter­raad (REZIM), van Gede­pu­teerde Staten van Groningen en van de colleges van Burge­meester en Wethou­ders van de betrokken gemeenten om bijvoor­beeld het programma of de voort­gang van het programma te bespreken.

In het instel­lings­be­sluit Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen leest u meer over de bevoegd­heden van de Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen.

Medewerkers

De mede­wer­kers van de Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen werken voor­na­me­lijk in de provincie Groningen. Een klein deel van de mede­wer­kers werkt in Den Haag. De mede­wer­kers onder­steunen de Nati­o­naal Coör­di­nator in zijn taken: het komen tot voor­stellen voor, het bevor­deren van en bijdragen aan de uitvoe­ring en het bewaken en rappor­teren over de voort­gang van het programma 'Aard­be­ving­be­stendig en Kans­rijk Groningen'.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.ncg.nl !

© Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen