Lauwersland Online - Expoor beëindigt haar activiteiten

Expoor beëindigt haar activiteiten

Met de verkoop van het voor­malig stati­ons­ge­bouw in Ulrum eindigen per 1 mei ook de acti­vi­teiten van Expoor.

Expoor werd in juni 2009 geopend als een "Station voor acti­vi­teiten" waarbij alle acti­vi­teiten welkom waren. De huidige eige­naren, Robbie Koop­mans en Paulien Schreuder, hadden vooral het doel dit bijzon­dere rijks­mo­nu­ment op te knappen en open te stellen voor publiek. En dat is zeker gelukt.

Begin 2009 werd de bene­den­ver­die­ping van het station in oude glorie hersteld. Met name de stati­onshal is terug­ge­bracht in oude stijl. De wacht­ka­mers hebben de afge­lopen jaren verschil­lende func­ties gehad, zo werden er cursussen gegeven, feesten en recep­ties, diners en voldeed het aan de behoefte die in het dorp Ulrum leefde om een bijzon­dere locatie te hebben voor allerlei acti­vi­teiten. Zo werd het station ook gebruikt als trouw­lo­catie. Ook hebben diverse kunste­naars een expo­sitie verzorgd in het station. Een van de hoog­te­punten was de presen­tatie van het boekje “Het waait hier altijd” waarin de geschie­denis van 90 jaar stati­ons­ge­bouw Ulrum beschreven wordt.

De huidige eige­naren hebben altijd gezegd dat Ulrum voor hen een tussen­sta­tion was en met veel liefde hebben zij bijna tien jaar voor het station gezorgd. De nieuwe eige­naren zullen dit zeker ook weer gaan doen, maar zij zullen Expoor niet verder exploi­teren waarmee er een einde komt aan het bedrijf.

Afge­lopen zaterdag 22 april was er een afscheids-dorps­diner voor geno­digden waarbij terug­ge­keken werd op bijna 9 jaar Expoor. Roelof Noorda, voor­zitter Ulrum 2034, dankte de huidige eige­naren voor hun betrok­ken­heid bij het dorp en over­han­digde een passend cadeautje.

Robbie Koop­mans en Paulien Schreuder kijken terug op een mooie tijd in Ulrum en in het station en kunnen niet wachten om een ruïne in hun geliefde Ierland op te gaan knappen.

Lauwersland Online - Expoor beëindigt haar activiteiten

Lauwersland Online - Expoor beëindigt haar activiteiten