(Pers)berichten inzenden

V? Hoe kan ik een (pers)bericht inzenden?
A: (Pers)berichten kunnen inge­zonden worden via het formu­lier op de pagina Contact.

V? Worden alle inge­zonden (pers)berichten geplaatst?
A: Nee, wij maken een selectie uit het grote aanbod van inge­zonden (pers)berichten. Commer­ciële (pers)berichten komen niet in aanmer­king voor gratis promotie. Om commer­ciële (pers)berichten te kunnen plaatsen, dient u adver­teerder te worden of per geplaatst item af te rekenen.

Acti­vi­teiten waar­voor bezoe­kers entree dienen te betalen, zijn ook commer­ciële acti­vi­teiten en komen dus niet voor gratis publi­ci­teit in aanmerking.

V? Waarom plaatst Lauwers­land Online mijn inge­zonden bericht(en) niet (meer)?
A: Er zijn verschil­lende redenen waarom wij uw inge­zonden bericht(en) niet (meer) plaatsen, enkele voorbeelden:
• U maakt te veel gebruik van de moge­lijk­heden voor gratis publiciteit;
• De inge­zonden berichten zijn totaal niet duide­lijk geschreven of veel te kort;
• U hebt geen beeld­ma­te­riaal bijgesloten;
• Uw berichten zijn commer­cieel en u bent geen adverteerder;
• U hebt op eerdere inge­zonden berichten geen enkele support geleverd;
• U hebt eerdere facturen meer­dere malen niet tijdig betaald.

V? Wat kost het plaatsen van een commer­cieel (pers)bericht?
A: Het plaatsen van een commer­cieel (pers)bericht kost € 17,50 exclu­sief btw.

V? Waarom moet ik betalen voor plaat­sing van een (pers)bericht, alles op internet is toch gratis?
A: Uw bericht verschijnt niet auto­ma­tisch op internet, dit is en blijft mensen­werk. De personen die dit voor u doen wensen maan­de­lijks een salaris te ontvangen. Daar­naast is een website als Lauwers­land Online -met alle appa­ra­tuur en soft­ware- niet gratis verkregen.

V? Onze orga­ni­satie heeft geen geld voor plaat­sing van (pers)berichten, mogen we deze dan wel insturen?
A: Ja, u mag altijd een (pers)bericht insturen, maar deze plaatsen we waar­schijn­lijk niet als het een commer­ciële bood­schap of commer­ciële acti­vi­teit betreft. De kosten voor promotie dient u in uw begro­ting op te nemen.

V? Ik heb een e-mail­be­richt gestuurd, maar deze komt retour.
A: Dat is moge­lijk als u het e-mail­be­richt niet hebt verstuurd naar ons alge­mene e-mail­adres info@lauwerslandonline.nl. Is het e-mail­adres correct? Dan hebben wij moge­lijk uw e-mail­adres op de blok­ka­de­lijst gezet. In het laatste geval dient u tele­fo­nisch contact op te nemen met: 0595 - 750 226.

V? Kan ik als parti­cu­lier mijn auto te koop aanbieden op Lauwers­land Online?
A: Nee, uitslui­tend auto­be­drijven met een geldige R.D.W.-erkenning kunnen auto's te koop aanbieden op Lauwers­land Online.

V? Kan ik als parti­cu­lier mijn woning te koop aanbieden op Lauwers­land Online?
A: Ja, uw woning is welkom op Lauwers­land Online. U dient hier­voor tele­fo­nisch contact op te nemen zodat wij uw wensen kunnen bespreken. Ons tele­foon­nummer is: 0595 - 720 226.

 

[hr]

 

Contact met Lauwers­land Online

V? Hoe kan ik contact opnemen met Lauwers­land Online?
A: Contact opnemen met Lauwers­land Online kan per e-mail, tele­foon, WhatsApp of het contact­for­mu­lier. Op de pagina Contact staan alle mogelijkheden.

V? Ik heb zojuist met Lauwers­land Online gepro­beerd te bellen, maar krijg geen gehoor. Hoe kan dat?
A: Dan zijn we even buiten de deur, in gesprek of gesloten. Belt u met een afge­schermd tele­foon­nummer? dan beant­woorden wij de oproep niet. Op de pagina Contact zijn alle andere contact­mo­ge­lijk­heden te vinden.

 

[hr]

 

Adver­teren op Lauwers­land Online

V? Kent Lauwers­land Online alle adver­teer­ders persoonlijk?
A: Ja, wij kennen al onze adver­teer­ders persoon­lijk, sommigen al meer dan 20 jaar!

V? Ik heb een klacht over een adver­teerder, waar kan ik deze deponeren?
A: Als u een klacht over een adver­teerder hebt, dan dient u recht­streeks met de betref­fende adver­teerder in contact te treden. De contact­ge­ge­vens van onze adver­teer­ders zijn hier te vinden.

V? Kan elke onder­nemer adver­teren op Lauwers­land Online?
A: Nee, niet elke onder­nemer komt in aanmer­king voor adver­teren op Lauwers­land Online. Zo zijn casino- en eroti­sche acti­vi­teiten bij voor­baat uitgesloten.

V? Ik wil graag adver­teerder worden, waar kan ik dat regelen?
A: U kunt adver­teerder worden door tele­fo­nisch contact met ons op te nemen. Ons tele­foon­nummer is: 0595 - 720 226. Wij vragen om uw B.T.W.-nummer en inschrijf­nummer van de Kamer van Koophandel.

 

[hr]

 

Inhoud

V: Waarom plaatst Lauwers­land Online geen berichten met foto's van ongelukken?
A: Aan deze vorm van sensatie maken we ons niet schuldig omdat we uit eigen erva­ringen maar al te goed weten hoeveel impact foto- en film­ma­te­riaal van onge­lukken -zelfs jaren na dato- kan hebben op slacht­of­fers en nabestaanden.

V: Waarom hebben de berichten van Lauwers­land Online nooit een "eigen mening"?
A: Berichten op Lauwers­land Online worden geplaatst zoals ze ons zijn aange­boden, recht­streeks uit de bron. Er is geen enkele nood­zaak om hier jour­na­lis­tiek zuur op los te laten om tot een duide­lijke strek­king van het bericht te kunnen komen. Ook maken we de bericht­ti­tels niet extra span­nend om er meer bezoe­kers mee te "lokken".

Belang­rijk om te weten: Lauwers­land Online heeft nog nooit een bericht moeten rectificeren.

 

[hr]

 

Lauwers­land Online

V? Krijgt Lauwers­land Online subsidiegeld?
A: Nee, Lauwers­land Online krijgt geen subsi­die­geld en is dus geheel zelfvoorzienend.

V? Is het Lauwers­land Maga­zine een acti­vi­teit van Lauwers­land Online? 
A: Nee, met het Lauwers­land Maga­zine heeft Lauwers­land Online hele­maal niets te maken. Dit geldt ook voor alle andere bedrijven die een bedrijfs­naam voeren met Lauwers­land erin.

V? Hoe lang bestaat Lauwers­land Online?
A: Lauwers­land Online bestaat sinds 2 augustus 2010 maar was eerst opera­ti­o­neel onder de handels­be­na­ming "De Marne Online".

V? Wat zijn de belang­rijkste inkom­sten­bronnen van Lauwers­land Online?
A: Dienst­ver­le­ning voor en achter de schermen voor onze adver­teer­ders is onze belang­rijkste inkom­sten­bron (66%), gevolgd door de betaalde adver­ten­ties en promo­ties (33%).

V? Waarom heeft Lauwers­land Online in tegen­stel­ling tot andere nieuws­web­sites zo veel adverteerders?
A: De dienst­ver­le­ning van Lauwers­land Online gaat verder dan het plaatsen van (pers)berichten alleen… Daar­naast houden we niet van gebakken lucht. Onze tarieven zijn ten opzichte van het bereik en de kwali­teit ook nog eens de scherpste van allemaal!