Lauwersland Online - Fashioncheque voor minima in BMWE-gemeenten

Fashioncheque voor minima in BMWE-gemeenten

Om inwo­ners met een laag inkomen en weinig vermogen tege­moet te komen, hebben de colleges van burge­meester en wethou­ders van Bedum, De Marne, Winsum en Eems­mond onlangs besloten weer een Fashi­on­cheque (kledingpas) van € 50,00 beschik­baar te stellen.

Vanwege de posi­tieve erva­ringen in de afge­lopen jaren, is besloten om ook dit jaar weer de Fashi­on­cheque te verstrekken. De pas is een aanvul­ling op de bestaande rege­lingen voor inwo­ners met een laag inkomen. Werk­plein Ability, uitvoe­rings­or­ga­ni­satie voor werk, inkomen en parti­ci­patie in de BMWE-gemeenten, verstrekt deze rege­lingen.

Inwo­ners die een uitke­ring ontvangen van Werk­plein Ability, krijgen de Fashi­on­cheque binnen­kort auto­ma­tisch per post toege­stuurd, zo ook voor hun inwo­nende partner en kinderen tot 18 jaar. Inwo­ners met een inkomen tot 120% van de bijstands­norm en weinig vermogen, kunnen de Fashi­on­cheque zelf aanvragen net als voor hun inwo­nende partner en kinderen tot 18 jaar.

Het is tot 1 mei 2017 moge­lijk om de Fashi­on­cheque aan te vragen. Het aanvraag­for­mu­lier is te down­lo­aden via de website www.werkpleinability.nl en is ook beschik­baar bij Werk­plein Ability aan het Ubbo J. Mans­holt­plein 2 in Winsum. Hier is ook infor­matie te verkrijgen over andere mini­ma­re­ge­lingen, waar­onder de tege­moet­ko­ming voor een aanvul­lende zorg­ver­ze­ke­ring, compen­satie Eigen Risico, vergoe­ding voor het start­pakket voort­gezet onder­wijs, kinder­feestjes en sport.


Lauwersland Online - Fashioncheque voor minima in BMWE-gemeenten