Feest op De peu­ter­speel­zaal Onderdendam

Lauwersland Online - Feest op De peuterspeelzaal Onderdendam

De peu­ters van de peu­ter­speel­zaal en juf Alet tij­dens een fees­te­lijk uitje naar de speel­tuin in het Stads­park in Groningen.

Foto: © Mar­tijn Heemstra

Op maandag 5 sep­tember 2017 opende De peu­ter­speel­zaal Onder­dendam voor het eerst de deuren, toen nog in de voor­ma­lige basis­school De Haven in Onder­dendam. De peu­ter­speel­zaal wordt bestuurd door Stich­ting Onder­dendam Speelt, een ini­ti­a­tief van Roos Kot­terer en Anne­lies Olthof, en viert dit jaar haar vijf­jarig jubileum.

Toen in 2017 het bericht kwam dat de dorps­school ging sluiten en ook de peu­ter­speel­zaal van een grote kin­der­op­vang­or­ga­ni­satie vanaf sep­tember 2017 peu­ters uit Onder­dendam een plek in Bedum aan zou gaan bieden, ging dat Roos Kot­terer aan het hart. “Door deze ont­wik­ke­lingen zou de jeugd uit Onder­dendam alle plekken kwijt­raken waar ze elkaar konden leren kennen en dat vond ik als moeder erg jammer. Toen juf Alet mij ver­telde dat ze heel graag een eigen peu­ter­speel­zaal zou starten, begon het te krie­belen.”, ver­telt zij.

Alet Does­burg werkt al 20 jaar in Onder­dendam als peu­terjuf en droomde van een eigen peu­ter­speel­zaal. De samen­wer­king met Stich­ting Onder­dendam Speelt ver­liep meteen vanaf de start goed. “De peu­ter­speel­zaal wordt echt gedragen door het dorp. We huren de jeugd­zaal van het Dorps­huis Zijl­ves­ter­hoek en dat is een prach­tige cen­trale plek natuur­lijk.”, ver­telt Alet enthou­siast. Als de peu­ters bui­ten­spelen, zwaaien ze dan ook vro­lijk naar alle mensen die langs­komen. Veel van de vrij­wil­li­gers van de peu­ter­speel­zaal komen ook uit Onderdendam.

“Toen we de knoop door­hakten en besloten zelf een poging te wagen, begon een span­nende tijd. Maar ik heb er geen seconde spijt van gehad dat ik deze stap heb gezet.”, besluit Alet. De peu­ter­speel­zaal Onder­dendam is een klein­scha­lige peu­ter­speel­zaal waar kin­deren spe­len­der­wijs worden voor­be­reid op de basis­school. Juf Alet gaat vaak met de peu­ters naar het bos, ze maken leuke uit­stapjes en er is veel aan­dacht voor de natuur. Zo hebben de kin­deren op het plein bij­voor­beeld ook hun eigen moes­tuin­tjes. “Ik vind het mooi om veel naar buiten te gaan met de peu­ters, in het bos valt zoveel te leren en te ontdekken!”

Op dit moment is er plek voor nieuwe peu­ters, via de web­site van Stich­ting Onder­dendam Speelt kunnen kin­deren aan­ge­meld worden. Omdat de groepen klein zijn, maxi­maal 8 peu­ters per groep, is er veel aan­dacht voor de kin­deren. Nieuwe peu­ters voelen zich daar­door snel thuis op de peu­ter­speel­zaal. “Er zijn vorig school­jaar een paar kin­deren door­ge­stroomd naar de basis­school. Afscheid nemen is altijd lastig.”, ver­zucht Alet Does­burg. “Maar er is dus weer plek voor nieuwe peu­ters en dat vind ik heel leuk. Het is mooi om te zien hoe jonge kin­deren zich ont­wik­kelen en hoe snel ze opge­nomen worden in de groep.”

De afge­lopen vijf jaar heeft de peu­ter­speel­zaal mooie tra­di­ties opge­bouwd. Zo is er een jaar­lijkse bar­becue met alle kin­deren, ouders en vrij­wil­li­gers en elk jaar is de stich­ting ver­te­gen­woor­digd op de markt van Scheepsjoagen en de Kerst­markt in het Dorps­huis van Onder­dendam. De feest­com­missie kwam dit jaar ook nog met een nieuw idee: een twee­de­hands kin­der­kle­ding­beurs. “De feest­com­missie is heel enthou­siast en dat levert vaak mooie ideeën op.”, geeft voor­zitter Roos Kot­terer aan. Op zaterdag 1 oktober is de eerste twee­de­hands kin­der­kle­ding­beurs een feit, uiter­aard geor­ga­ni­seerd in het Dorps­huis Zijl­ves­ter­hoek in Onderdendam.

Bezoek voor meer infor­matie – of als u zelf kin­der­kle­ding wilt komen ver­kopen – de web­site www.onderdendamspeelt.nl !

De peu­ter­speel­zaal Onderdendam
Ach­terweg 1
9959 PC ONDERDENDAM
Tele­foon: 050 – 851 7395

Bezoek voor meer infor­matie de web­site www.onderdendamspeelt.nl

Meer nieuws en activiteiten