Fees­te­lijke ope­ning her­in­rich­ting wegen Wehe-den Hoorn, Leens en Ulrum

Lauwersland Online - Feestelijke opening herinrichting wegen Wehe-den Hoorn, Leens en Ulrum

De Valge in Leens

Foto: © Lau­wers­land Online

Wet­houder Stefan van Keij­zers­waard van de gemeente Het Hoge­land en gede­pu­teerde Fleur Gräper-van Kool­wijk openen op don­derdag 22 sep­tember om 16:30 uur de her­in­rich­ting van de route Wehe-den Hoorn – Leens – Ulrum. Zij planten aan de Valge 14 in Leens een heester die bij­draagt aan de ver­groe­ning van de route.

Vol­tooiing werkzaamheden

Omdat land­ver­keer niet is toe­ge­staan op de N361 rijdt dat ver­keer door de drie kernen. Dat leidde in de oude situ­atie tot ver­keers­on­vei­lige situ­a­ties. Om de vei­lig­heid te ver­be­teren en de leef­baar­heid van de dorpen te bevor­deren, zijn de door­gaande routes – waar land­bouw­ver­keer gebruik van maakt – aan­ge­pakt. Nu de werk­zaam­heden vol­tooid zijn, is de ver­keers­si­tu­atie zo veilig moge­lijk voor alle gebrui­kers van de wegen in de dorpen.

Een onder­deel van het ver­keers­vei­liger maken van de pro­vin­ciale weg (N361) was het weren van land­bouw­ver­keer op dit deel van de weg. Door snel­heids­ver­schillen tussen land­bouw­ver­keer en het ove­rige ver­keer konden er ver­keers­on­vei­lige situ­a­ties ont­staan, bij­voor­beeld door inhaalgedrag.

Samen­wer­king

Het werk werd uit­ge­voerd door lokale par­tijen, Oos­terhof Holman uit Grijpskerk voor de werk­zaam­heden in Wehe-den Hoorn en aan­nemer Elzinga uit Uit­hui­zer­meeden voor de werk­zaam­heden in Leens en Ulrum. In dit pro­ject werkten Ver­e­ni­gingen Dorps­be­langen, Politie, LTO De Marne (land­bouw­or­ga­ni­satie), Cumula (bran­che­or­ga­ni­satie voor groen, grond en infra), het OV-Bureau, Qbuzz, Pro­vincie Gro­ningen en omwo­nenden nauw samen. Dit heeft gezorgd voor een breed draag­vlak onder de betrokkenen.

Pro­vincie Gro­ningen en Gemeente Het Hoge­land finan­cierden de plannen gezamenlijk.

Meer nieuws en activiteiten