Lauwersland Online - De financiering voor de Zuurdiekster Struunspeultoen is rond

De financiering voor de Zuurdiekster Struunspeultoen is rond

Onlangs ontving de Vere­ni­ging Dorps­be­langen Zuur­dijk bericht van Jantje Beton waarin een bijdrage voor de Struun­speul­toen werd toege­zegd. Met deze bijdrage is de finan­cie­ring van het natuur­speel­veld rond!

Er waren al eerder bijdragen toege­zegd door de gemeente De Marne, in natura en uit de pot Cofi­nan­cie­ring Gebieds­ont­wik­ke­ling, het Coöpe­ra­tie­fonds van de Rabo­bank, Loket Leef­baar­heid van de NAM, het Sobri­ë­tas­fonds, de provincie Groningen, zowel bewo­ners­ini­ti­a­tieven als het Programma Lande­lijk Gebied. Met de bijdrage van Jantje Beton kan het speel­veld hele­maal uitge­voerd worden. Het was erg stimu­le­rend voor de project­groep dat de reac­ties zo posi­tief waren over dit initi­a­tief.

Er is ook een bijdrage van het Prins Bern­hard Cultuur­fonds toege­zegd voor work­shops natuur­edu­catie voor de kinderen toege­zegd. Inmid­dels is een groepje studenten bezig een programma uit te werken. Het is voor hun een studie­op­dracht. In maart wordt de eerste work­shop gegeven.

De graaf­werk­zaam­heden zijn in november al begonnen. Het veld kreeg daarmee gelijk vorm, met een "wadi", een padden­poel, en bergen en dalen. Nu moet de grond inklinken. In maart hoopt de project­groep verder te kunnen met de werk­zaam­heden. Als alles volgens plan­ning verloopt kan het veld in mei in gebruik genomen worden. Het saaie speel­tuintje, date­rend uit de 80er jaren, is dan omge­vormd in een natuur­speel­veld voor kinderen én volwas­senen!

Op de foto: Met vereende krachten worden de zieke essen gerooid