Lauwersland Online - Fors meer zonnepanelen op schooldaken door nieuwe samenwerking

vrijdag 16 april 2021

Fors meer zonne­pa­nelen op school­daken door nieuwe samenwerking

Er worden nog dit jaar fors meer zonne­pa­nelen op school­daken geïnstalleerd: tenminste 7.500 extra zonne­pa­nelen leveren een grote bijdrage aan de verduur­za­ming van scholen. Een samen­wer­king tussen Zonne­scholen en diverse onder­wijs­in­stel­lingen in het land heeft op maandag 12 april geleid tot een vier­ja­rige opdracht voor leve­ran­cier en instal­la­teur Tenten Solar uit Lich­ten­voorde, waarmee nog in 2021 ruim 50 scholen profi­teren van zonne-energie.

Het initi­a­tief voor de aanbe­ste­ding komt van Zonne­scholen uit Groningen, een maat­schap­pe­lijke onder­ne­ming gespe­ci­a­li­seerd in de ontzor­ging van school­be­sturen bij het reali­seren van zonpro­jecten. "Elke school een zonnedak!", is het motto van Zonne­scholen. Zonne­scholen zorgt ervoor dat alles gere­geld wordt, zodat het school­be­stuur nergens aan hoeft te denken. Dat gaat niet alleen om tech­ni­sche zaken, maar bijvoor­beeld ook om subsi­dies, verze­ke­ringen en dus een Euro­pese aanbe­ste­ding bij de aanschaf van de zonnepanelen.

"Voor grotere uitgaven is het verplicht om dit soort opdrachten Euro­pees aan te besteden. Dat is een speci­a­lis­ti­sche klus, waar niet alle school­be­sturen dage­lijks mee bezig zijn. Door dit samen te doen wordt de drempel lager om mee te doen en is het minder werk per school­be­stuur.", aldus Hotze Hofstra, initi­a­tief­nemer van Zonne­scholen. "Zo’n aanbe­ste­ding is bij grote opdrachten niet alleen verplicht, maar heeft ook grote voor­delen. Door de geza­men­lijke inkoop worden een scherpe prijs en goede kwali­teit bedongen, met 15 jaar volle­dige garantie en onder­houd. Ook voor school­be­sturen die niet hoeven aan te besteden, is deel­name aantrek­ke­lijk, doordat met deze geza­men­lijke aanpak ook zij profi­teren van de scherpe prijzen en goede garanties."

School­be­sturen die niet aanbe­ste­dings­plichtig zijn en zonne­pa­nelen willen aanschaffen, kunnen zich via Zonne­scholen nog steeds aanmelden voor deel­name aan deze nieuwe samen­wer­king en zo profi­teren van het voordeel.

De school­be­sturen die zich hebben aange­sloten bij deze samen­wer­king zijn o.a. Stich­ting Arlanta uit Dokkum, Open­baar Onder­wijs Groningen, PCBO Dantu­ma­diel, PCO-Nieuw­leusen en BreedSaam, een coöperatieve vere­ni­ging van 11 school­be­sturen in Breda. BreedSaam heeft als ener­gie­col­lec­tief onder meer als doel om het ener­gie­ver­bruik van haar gebouw-porte­feuille te verduur­zamen en te besparen op de ener­gie­lasten. Door haar eigen energie op te wekken en uit te wisselen tussen de verschil­lende loca­ties, profi­teren alle deel­ne­mende scholen in het collectief.

Voor de aanbe­ste­ding werkt Zonne­scholen samen met de advi­seurs Avalon Advies en Energy Indeed. Zonne­scholen is samen­wer­kings­partner van de lande­lijke stich­ting School­dakre­vo­lutie. Samen hebben deze orga­ni­sa­ties al vele honderden scholen onder­steund bij hun duur­zame plannen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.zonnescholen.nl !

Media & tekst: © Musetta Blaauw | Zonnescholen