Lauwersland Online - Gasten beloven trouw aan Nationaal Park De Alde Feanen

vrijdag 24 mei 2019

Gasten beloven trouw aan Nati­o­naal Park De Alde Feanen

Alle aanwe­zigen bij de opening van Fête de la Nature in Nati­o­naal Park De Alde Feanen beloofden gister­avond trouw aan het Nati­o­naal Park en deden de belofte de verhalen over De Alde Feanen door te vertellen. Tijdens een cere­monie fungeerde Lutz Jacobi als buiten­ge­woon ambte­naar. "Steek alle­maal twee vingers omhoog. Zeggen jullie alle­maal volmondig ja", vroeg Jacobi, waarna alle aanwe­zigen "ja" zeiden tegen de taak om als ambas­sa­deur op te treden. De "getuigen" Sipke Swierstra (voor­zitter Nati­o­naal Park De Alde Feanen) en gede­pu­teerde Michiel Schrier deelden vervol­gens geen ringen uit, maar buttons met de tekst "Grutsk!".