Lauwersland Online - Geld nodig voor inrichting en openstelling Luchtwachttoren Warfhuizen

Geld nodig voor inrichting en openstelling Luchtwachttoren Warfhuizen

Met de restau­ratie van het casco van de Lucht­wacht­toren in Warf­huizen wordt in april gestart. Voor de inrich­ting en open­stel­ling van de toren heeft Het Groninger Land­schap echter nog 10.000 euro nodig. Op 3 april wordt er een crowd­fun­dings­actie gestart.

Het Groninger Land­schap heeft samen met Stich­ting Lucht­wacht­toren 7O1 Warf­huizen de schou­ders gezet onder het behoud van de Lucht­wacht­toren in Warf­huizen. Met een toeken­ning van een aantal fondsen en een parti­cu­liere gift was een groot deel van de beno­digde finan­cie­ring voor de restau­ratie binnen.

Om de toren voor het publiek toegan­ke­lijk te maken en oude elementen zoals een plot­tafel terug te brengen, is echter nog 20.000 euro nodig. Met dit geld­be­drag kan de toren worden open­ge­steld voor bezoe­kers en worden de oorspron­ke­lijke elementen als obser­va­tie­s­ta­tief, borst­we­ring, vaste banken, klap­tafel en een schuilnis terug­ge­bracht. Het belang­rijkste onder­deel is echter de plot­tafel, deze wordt met de hand nage­maakt en zal herken­ning van de wijde omge­ving moge­lijk maken.

Naamsvermelding in de toren

Via www.groningerlandschap.nl/luchtwachttoren kan iedereen een donatie doen. Stich­ting J.B. Schol­ten­fonds draagt de andere 10.000 euro bij dat nodig is om de lucht­wacht­toren toegan­ke­lijk te maken voor publiek.

Bij een donatie van meer dan 250 euro krijgt men een vermel­ding in de geres­tau­reerde toren. Bij een donatie tussen de 150 – 250 euro ontvangt men een uniek kunst­werk van de lucht­wacht­toren van Mathilde van Wijnen.

Naar verwach­ting is de restau­ratie van de lucht­wacht­toren na de zomer afge­rond. De open­stel­ling van de toren zal plaats­vinden onder bege­lei­ding van vrij­wil­li­gers van Het Groninger Land­schap. Mensen die altijd al "lucht­wachter" wilden worden, kunnen zich melden bij Het Groninger Land­schap.


Over Het Groninger Landschap

Het Groninger Land­schap beschermt, behoudt en beheert een belang­rijk deel van de Groningse natuur, Gronings histo­risch erfgoed en maakt zich sterk om de iden­ti­teit van ons prach­tige land­schap te bewaren.

Groningen heeft vele rijk­dommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glori­euze Enne­ma­borgh en de voor­name Coen­ders­borch. Andere rijk­dommen ontstaan door natuur­ont­wik­ke­ling zoals in Polder Bree­baart en de Krops­wol­der­bui­ten­polder. Al die rijk­dommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groningerlandschap.nl !

© Het Groninger Land­schap