Lauwersland Online - Gemeente De Marne ondersteunt bewonersinitiatieven

Gemeente De Marne ondersteunt bewonersinitiatieven

Woont of werkt u in de gemeente De Marne en heeft u een goed idee hoe u de onder­linge hulp in uw straat, buurt of dorp kunt versterken? Kom maar op en laat het de gemeente weten!

De Marne gelooft in de kracht van een netwerk-samen­le­ving. Met de Stimu­le­rings­re­ge­ling onder­linge hulp "Noabers" onder­steunt zij graag inwo­ners en onder­ne­mers die zelf het initi­a­tief nemen in het omzien naar elkaar. Tot 1 december 2017 kunt u daarom bij de gemeente terecht voor advies, onder­steu­ning en/of een finan­ciële bijdrage tot maxi­maal 3000 euro.

U kunt onder­steu­ning vragen voor een nieuw idee, maar ook voor een al bestaand initi­a­tief dat een nieuwe impuls kan gebruiken. Onder­linge hulp en "omzien naar elkaar" mag u breed vertalen. Het kan bijvoor­beeld gaan om initi­a­tieven op het gebied van vervoer, bood­schappen doen, hulp bij admi­ni­stratie, (infor­mele) zorg of bege­lei­ding van kinderen. Ook kosten voor bijvoor­beeld het oprichten van een (zorg-) coöpe­ratie komen voor vergoe­ding in aanmer­king.

Meer weten over de Stimu­le­rings­re­ge­ling onder­linge hulp ‘Noabers’? Stuur een e-mail naar subsidies@demarne.nl of bel 0595 — 575 500 en vraag naar mevrouw Wees­sies of mevrouw Abee.