Gemeente en scholen gaan kan­sen­on­ge­lijk­heid in Het Hoge­land aanpakken

Lauwersland Online - Gemeente en scholen gaan kansenongelijkheid in Het Hogeland aanpakken

Foto: © Pixabay

De gemeente Het Hoge­land en de school­be­sturen in de gemeente hebben de komende jaren 100.000 euro beschik­baar om kan­sen­ge­lijk­heid voor kin­deren te ver­groten. Dit geld is afkom­stig van het Rijk.

De gemeente Het Hoge­land en de school­be­sturen hebben zich aan­ge­sloten bij de Gelijke Kansen Alli­antie (GKA). Hierin werken scholen, gemeenten en maat­schap­pe­lijke part­ners samen aan het ver­groten van kan­sen­ge­lijk­heid. Bij de GKA staat de ver­bin­ding tussen thuis, school en omge­ving cen­traal. Leer­lingen in het basis­on­der­wijs worden bege­leid in hun manier van werken, zelf­stan­dig­heid en weer­baar­heid. Ze krijgen hand­vatten om binnen hun eigen moge­lijk­heden zich opti­maal te ont­wik­kelen. Dit ver­soe­pelt de over­gang van basis- naar voort­gezet onder­wijs en zorgt voor een kans­rij­kere toekomst.

Voor de GKA-agenda breidt de gemeente de samen­wer­king met Kans­rijke Gro­nin­gers uit. Zij voeren al een aantal andere pro­jecten uit met en voor de scholen in Het Hoge­land. Kans­rijke Gro­nin­gers gaat voor toe­komst­ge­richt onder­wijs, gelijke kansen voor alle leer­lingen en een goede aan­slui­ting op de (toe­kom­stige) arbeids­markt. De scholen maken op dit moment samen met Kans­rijke Gro­nin­gers plannen.

Later dit jaar wordt dui­de­lijk wat er pre­cies met dit geld gebeurt.

Meer infor­matie over de Gelijke Kansen Alli­antie: www.gelijke-kansen.nl

Meer infor­matie over Kans­rijke Gro­nin­gers: www.kansrijkegroningers.nl

Meer nieuws en activiteiten