Tijdens een infor­ma­tie­bij­een­komst over de voor­ge­nomen multi­func­ti­o­nele accom­mo­datie (MFA) op het sport­com­plex van Bedum, gaven de verant­woor­de­lijke wethou­ders van gemeente Het Hoge­land aan zeer enthou­siast te zijn over het plan en zich er hard voor te willen maken.