Lauwersland Online - Gemeente Het Hogeland start inwonersonderzoek over service en informatievoorziening

maandag 26 april 2021

Gemeente Het Hoge­land start inwo­ners­on­der­zoek over service en informatievoorziening

Van maandag 26 april tot en met maandag 24 mei 2021 houdt de gemeente Het Hoge­land een onder­zoek onder inwo­ners over de service en infor­ma­tie­voor­zie­ning van de gemeente.

Het onder­zoek start vandaag, in aanslui­ting op een verken­nend onder­zoek in 2020. Met het onder­zoek wil de gemeente meer inzicht krijgen in de behoeften en wensen van Hoge­land­sters over de service en infor­ma­tie­voor­zie­ning van de gemeente. Burge­meester Henk Jan Bolding: "We willen graag dichtbij onze inwo­ners staan en weten wat ze nodig hebben. Het onder­zoek gaan we jaar­lijks doen om de kwali­teit van onze service en infor­ma­tie­voor­zie­ning goed te blijven meten. Zo kunnen we gericht werken aan verbe­te­ringen, aanslui­tend op de behoeften van inwoners."

Meedoen

1500 Inwo­ners in het Hoge­land ontvangen deze week een brief met de oproep om mee te doen aan het onder­zoek. Daar­naast kan elke inwoner vanaf 16 jaar meedoen via de online vragen­lijst op de website www.hethogeland.nl/onderzoek2021. Ook worden er tele­fo­ni­sche inter­views gehouden. Inwo­ners die hulp nodig hebben bij het invullen van de vragen­lijst, kunnen bellen met het Klant­con­tact­cen­trum: via 088 - 345 8888.

Bureau onderzoekdoen.nl voert het onder­zoek uit. Het invullen van de vragen­lijst duurt onge­veer 10 minuten. Onder de deel­ne­mers worden 5 bonnen ter waarde van € 25,- verloot.

Media & tekst: © Gemeente Het Hogeland