Lauwersland Online - Gemeente De Marne trots op resultaten 2016

Gemeente De Marne trots op resul­taten 2016

Gemeente De Marne kijkt terug op een posi­tief jaar. Dit blijkt uit de jaar­re­ke­ning 2016 die het college van B&W aan de gemeen­te­raad heeft voor­ge­legd. De rol van de over­heid is veran­derd. Er wordt meer gebouwd op de kennis, de oplos­sings­ge­richt­heid, crea­ti­vi­teit en pro-acti­vi­teit van de inwo­ners zelf. Met de herin­de­ling voor de deur staat de gemeente er goed voor.

De gemeente zit in steeds meer samen­wer­kings­ver­banden en speelt in op de ontwik­ke­lingen in de samen­le­ving. Dit vraagt om een werk­wijze die gericht is op samen­wer­king en crea­ti­vi­teit, de burger en het resul­taat. De orga­ni­satie heeft zich in 2016 in de volle breedte hier­voor ingezet. Door de geza­men­lijke focus op continue verbe­te­ring, samen­werken en het zoeken naar oplos­singen is er een flinke cultuur­slag gemaakt het afge­lopen jaar.

Herin­de­ling

Afge­lopen jaar heeft de gemeen­te­raad besloten om in te zetten op een herin­de­ling met de gemeenten Bedum, Winsum en Eems­mond. Begin 2017 hebben de 4 raden dit bekrach­tigd. Binnen het Sociaal Domein is er al een inten­sieve samen­wer­king in BMWE verband, dit is nu ook op andere gebieden opge­start. Zowel dit jaar als het komend jaar staat voor een groot deel in het teken van de voor­be­rei­ding op de herin­de­ling.

Gere­a­li­seerd

Het afge­lopen jaar zijn er veel zaken gere­a­li­seerd. Zo zijn er in samen­wer­king met de provincie Groningen binnen het project N361 Veilig de trajecten Menne­weer-Lauwersoog, Ranum-Mensin­ge­weer en het fietspad Eenrum-Baflo aange­pakt. Ook is er gestart met de werk­zaam­heden aan de N361 nabij Lauwersoog waarmee uitzicht is op een afron­ding van dit project in 2017.

Binnen de projecten in het gebied rond Lauwersoog is gefo­cust op de reali­satie van een recre­a­tieve trekker, de promotie van het Lauwersmeer­ge­bied, inno­vatie van duur­zame visserij en de bereik­baar­heid van de haven van Lauwersoog vanaf de Noordzee. In 2016 de kade­ver­len­ging opge­le­verd waar­door de bedrij­vig­heid in de haven is toege­nomen. Er is een garna­len­pel­cen­trum geopend en een scheeps­lift­be­drijf heeft zich hier geves­tigd. Ten aanzien van het Westgat liggen er nu plannen om een pilot te draaien voor het baggeren ter verbe­te­ring van de door­vaar­baar­heid. De gemeente heeft hier­voor in 2016 (€ 0,3 mln) gere­ser­veerd. Voor de reali­satie van een Werel­derf­goed­cen­trum is er een inten­tie­over­een­komst gete­kend met een aantal part­ners, doel is om dit te reali­seren in de haven van Lauwersoog. Komend jaar wordt de haal­baar­heid onder­zocht.

Finan­cieel

Het reke­ning­resul­taat komt in 2016 ten opzichte van de begro­ting € 1,9 mln. voor­de­liger uit.

Belang­rijk om hierin te noemen:
• De uitgaven binnen sociaal domein zijn lager dan begroot (€ 0,4 mln). Deze middelen blijven hier­voor gere­ser­veerd;
• Er is een aantal inci­den­tele mee- en tegen­val­lers. Een aantal zaken is om diverse redenen door­ge­schoven naar 2017 ( € 0,8 mln)
• De raad wordt voor­ge­steld om het restant (€ 0,7 mln) toe te voegen aan de alge­mene reserve.

© Gemeente De Marne