Lauwersland Online - Gemeente De Marne wil Werelderfgoedcentrum

Gemeente De Marne wil Werelderfgoedcentrum

Het College van B&W van De Marne heeft een terug­blik gedaan op de afge­lopen twee jaar en kijkt vooruit naar de komende twee jaar van het colle­ge­pro­gramma. Het college heeft vast­ge­steld wat de focus is voor de periode tot aan de herin­de­ling. Een belang­rijke doel­stel­ling is het werel­derf­goed­cen­trum, hier­voor is dan ook een bedrag van 1 miljoen gere­ser­veerd.

De gemeen­te­raad van De Marne heeft inge­stemd met het voor­stel van het college om de komende twee jaar focus te leggen op het werel­derf­goed­cen­trum door een bedrag van 1 miljoen te reser­veren. Op dit moment ligt er een concept, nu wordt gekeken of het finan­cieel haal­baar is. Met deze reser­ve­ring, die ingezet kan worden voor de aanpak van de open­bare ruimte, wil de gemeente een bijdrage leveren aan de uitein­de­lijke reali­satie.

Werelderfgoedcentrum

De kern­part­ners Zeehon­den­cen­trum Pieter­buren, Staats­bos­be­heer, Haven Lauwersoog, de provincie Groningen en de gemeente De Marne onder­zoeken geza­men­lijk, op basis van het ontwik­kelde concept, de haal­baar­heid van het Werel­derf­goed­cen­trum Wadden op het Waddenkwar­tier in de haven van Lauwersoog. Dit centrum wordt een van de grote werel­derf­goed­centra die langs de Wadden­kust worden gere­a­li­seerd.

Lauwersoog

De ontwik­ke­ling van het gebied is in volle gang. De N361 ten hoogte van Lauwersoog wordt aange­pakt, de bele­ve­nis­route Lauwersom is in uitvoe­ring en de aanpak van de Strandweg in voor­be­rei­ding. Een toeris­ti­sche trekker ontbreekt echter nog. Het Werel­derf­goed­cen­trum Wadden in Lauwersoog moet het ecolo­gi­sche visi­te­kaartje van het centrale Wadden­ge­bied worden.

© Gemeente De Marne