Lauwersland Online - Gemeente Winsum waardeert vrijwilligers met een gezellige middag

Gemeente Winsum waar­deert vrij­wil­li­gers met een gezel­lige middag

Jaar­lijks zetten vele inwo­ners van de gemeente Winsum, jong en oud, zich vrij­willig in voor buurt- en bewo­ners­ini­ti­a­tieven, vere­ni­gingen en stich­tingen, kerken, sport­clubs, jeugd- en jonge­ren­werk, het goede doel, zorg­in­stel­lingen, scholen, musea en natuur­or­ga­ni­sa­ties. Dankzij de inzet van enthou­si­aste vrij­wil­li­gers kunnen orga­ni­sa­ties bestaan, acti­vi­teiten plaats­vinden en blijven dorpen leef­baar.

De gemeente Winsum waar­deert de inzet van vrij­wil­li­gers zeer en orga­ni­seert daarom samen met het Steun­punt Vrij­wil­li­gers­werk Winsum op woensdag 17 november van 14:30 tot 17:00 uur in De Blauwe Schuit aan de Warf­straat 1 in Winsum een gezel­lige middag met onder andere een High Tea.

Programma

Tijdens de High Tea kunnen vrij­wil­li­gers genieten van thee of koffie en diverse hapjes. Verder zijn er uiteen­lo­pende leuke acti­vi­teiten zoals een stoel­mas­sage, biljarten, kaarten maken, muziek en een lezing door Tonko Ufkes over de Kerst­vloed 1717.

Deel­name aan een acti­vi­teit of de lezing is geheel vrij­blij­vend! De High Tea is gratis en alle vrij­wil­li­gers die woon­achtig zijn in de gemeente Winsum zijn van harte welkom.

Aanmelden

Vrij­wil­li­gers kunnen zich tot 15 november aanstaande aanmelden via balie@werkpleinability.nl. Bij aanmel­ding graag uw naam, woon­plaats en de vrij­wil­li­gers­or­ga­ni­satie waar­voor u zich inzet vermelden.

De High Tea biedt ruimte aan maxi­maal 100 vrij­wil­li­gers en daarom geschiedt deel­name op basis van volg­orde van aanmel­ding. Na 12 november krijgt u een beves­ti­ging van deel­name.