Lauwersland Online - Gezamenlijke aanpak aardbevingsbestendige en toekomstbestendige zorggebouwen

Gezamenlijke aanpak aardbevingsbestendige en toekomstbestendige zorggebouwen

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is gestart met het programma voor inspecteren, doorrekenen en eventueel bouwkundig versterken van zorggebouwen. Naast een programma voor woningen, scholen en dorpshuizen is de NCG nu met de zorgsector aan de slag.

Bijzonder is de gezamenlijke aanpak waarbij alle betrokken partijen zoals de zorgbestuurders, directies van zorgvastgoed, wethouders, de provincie, zorgverzekeraar Menzis en het ministerie van VWS samen een visie vormen over de invulling van de zorg in Groningen in de toekomst. Deze visie is mede bepalend voor de invulling en tijdsplanning van panden die eventueel versterkt moeten worden. Een voorbeeld voor deze aanpak is de wijze waarop bij de versterking van scholen in het aardbevingsgebied wordt samengewerkt. Een stuurgroep waarin de zorgvisie en onderlinge samenwerking verder vorm wordt gegeven, is op 1 december jl. gestart.

Toekomst voor de zorg in Groningen

Binnen de zorgsector zijn 61 zorgpanden geïnspecteerd op directe veiligheidsrisico’s zoals schoorstenen en ornamenten. Onveilige elementen zijn direct weggenomen. Om in te schatten of de panden ook op lange termijn aardbevingsbestendig zijn, worden ze bouwkundig geïnspecteerd en doorgerekend. De focus ligt in eerste instantie op zorgvoorzieningen op het gebied van gehandicaptenzorg, verpleging en verzorging en geestelijke gezondheidszorg.

Nationaal Coördinator Hans Alders: “We willen het versterken van de panden bekijken vanuit het perspectief van de zorgsector zoals deze er over ongeveer 20 jaar uitziet. Zodat Groningen straks zorggebouwen heeft die aardbevingsbestendig en toekomstbestendig zijn. Zodat ze passen bij de zorg zoals we die de komende jaren nodig hebben en kunnen bieden.”

Zorgorganisaties, zorgvastgoedorganisaties, wethouders, de provincie, het ministerie van VWS en zorgverzekeraar Menzis zijn door de NCG gevraagd samen een visie te maken op de toekomst van de zorgsector in Groningen. Daarmee kan worden ingespeeld op de ontwikkelingen in de zorgsector op lange termijn. Hans Alders: “Als versterking aan de orde is, kunnen we al deze gebouwen los van elkaar bekijken en versterken, maar daarmee gaan we voorbij aan ontwikkelingen als vergrijzing, ontgroening en het feit dat mensen steeds langer thuis willen blijven wonen. En bestaat de kans dat een gebouw versterkt wordt, dat over een aantal jaren niet meer aansluit bij de wensen van de bewoners.”

Stuurgroep

Een stuurgroep met een afvaardiging van zorgbestuurders, directies van zorgvastgoed, wethouders, zorgverzekeraar Menzis en VWS werkt aan de ontwikkeling van een gezamenlijke visie en adviseren de NCG over de versterkingsaanpak. In de stuurgroep zitten bestuurders van De Hoven, Cosis, Lentis, Menzis, VWS, WoonzorgNL, gemeente Bedum, gemeente Delfzijl, gemeente Menterwolde en Provincie Groningen. Het proces wordt gefaciliteerd vanuit de NCG.


Over de Nationaal Coördinator Groningen

De Nationaal Coördinator Groningen is een samenwerking van twaalf Groninger gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen en de Rijksoverheid.

Hans Alders

Op 1 juni 2015 is Hans Alders voor vijf jaar benoemd tot Nationaal Coördinator Groningen. In deze functie geeft hij leiding aan de medewerkers van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). De NCG heeft de regie op het schadeherstel en het aardbevingsbestendig maken van de huizen en gebouwen en infrastructuur (zoals wegen en dijken) in het aardbevingsgebied in de provincie. In de organisatie werken de twaalf betrokken gemeenten, de provincie Groningen en het rijk samen. De aanpak van deze opgave is vastgelegd in het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen.

De Nationaal Coördinator Groningen valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Economische Zaken. Hij heeft rechtstreeks toegang tot de betrokken ministers en kan via de minister van Economische Zaken voorstellen doen aan de Ministerraad. De Nationaal Coördinator Groningen kan voorstellen doen voor de agenda van en deelnemen aan de vergaderingen van de betrokken onderraad voor de Ministerraad (REZIM), van Gedeputeerde Staten van Groningen en van de colleges van Burgemeester en Wethouders van de betrokken gemeenten om bijvoorbeeld het programma of de voortgang van het programma te bespreken.

In het instellingsbesluit Nationaal Coördinator Groningen leest u meer over de bevoegdheden van de Nationaal Coördinator Groningen.

Medewerkers

De medewerkers van de Nationaal Coördinator Groningen werken voornamelijk in de provincie Groningen. Een klein deel van de medewerkers werkt in Den Haag. De medewerkers ondersteunen de Nationaal Coördinator in zijn taken: het komen tot voorstellen voor, het bevorderen van en bijdragen aan de uitvoering en het bewaken en rapporteren over de voortgang van het programma ‘Aardbevingbestendig en Kansrijk Groningen’.

Bezoek voor meer informatie de website www.ncg.nl !

© Nationaal Coördinator Groningen