Lauwersland Online - Gezamenlijke aanpak van erfgoed in aardbevingsgebied

Gezamenlijke aanpak van erfgoed in aardbevingsgebied

Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen, twaalf gemeenten, provincie Groningen en het Rijk hebben op donderdag 20 juli een geza­men­lijke visie op erfgoed in het aard­be­vings­ge­bied vast­ge­steld.

Het erfgoed­pro­gramma is gericht op het behouden van het unieke Groningse erfgoed. Het beschrijft het beleid rondom de aanpak van erfgoed in het kader van scha­de­her­stel en de verster­kings­op­gave in het aard­be­vings­ge­bied.

Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen, Hans Alders: "De omvang­rijke opgave in het aard­be­vings­ge­bied op het terrein van scha­de­her­stel en versterken heeft een enorme impact op de gehele leef­om­ge­ving. Daarom is het nodig om aan het behoud van erfgoed bijzon­dere aandacht te geven. Op die manier blijft het bijzon­dere karakter van dit gebied behouden voor alle inwo­ners en toekom­stige gene­ra­ties."

Behoud en hergebruik stimuleren

Met het Erfgoed­pro­gramma willen de over­heden het erfgoed behouden en herge­bruik en verduur­za­ming stimu­leren in de twaalf aard­be­vings­ge­meenten. Ook streven over­heden naar een opti­male balans tussen veilig­heid, scha­de­her­stel en verster­king voor het Gronings erfgoed. Daarom inven­ta­ri­seren de gemeenten het erfgoed in hun gemeenten en de provincie start met een erfgoed­mo­nitor en richt samen met NCG een erfgoed­loket op. Daar­naast brengt NCG in beeld wat er nodig is aan inves­te­ringen en voert regie op het proces.

Erfgoed is ijkpunt

"Het erfgoed vormt het ijkpunt in onze omge­ving, het maakt dat we ons thuis voelen. Het is ook dyna­misch – ontwik­kelt zich – gene­ra­ties voegen erfgoed toe en ruimen ook erfgoed op. Het mag alleen niet zo dyna­misch worden dat we ons niet meer thuis voelen. Het erfgoed­pro­gramma richt zich op deze ijkpunten en heeft meer­waarde door een goede samen­wer­king en afstem­ming.", aldus Fleur Gräper — Van Kool­wijk, gede­pu­teerde verkeer en vervoer, ruim­te­lijke orde­ning en cultuur en sport van de provincie Groningen.

Samen sterk

Bij erfgoed zijn vele partijen betrokken. Door geza­men­lijk op te trekken in het erfgoed­pro­gramma kunnen de over­heden meer bereiken dan afzon­der­lijk moge­lijk is en wordt meer­waarde en synergie gecre­ëerd.

Met het programma is de basis gelegd voor een geza­men­lijke aanpak van het erfgoed in het aard­be­vings­ge­bied. Het programma zorgt voor gemeen­schap­pe­lijke uitgangs­punten, heldere defi­ni­ties, duide­lijke rol- en taak­ver­de­ling en concrete beleids­in­stru­menten die worden ingezet voor het behoud en de ontwik­ke­ling van het erfgoed.

Het erfgoed­pro­gramma is een dyna­misch programma en wordt met andere partijen steeds verder ontwik­keld op basis van nieuwe kennis en erva­ring. Als een van de eerste opdrachten van het  erfgoed­pro­gramma wordt een speciale hand­rei­king voor de eige­naren en gebrui­kers van gebouwd erfgoed geschreven. Daarin zal in heldere taal onder andere worden beschreven wat eige­naren en gebrui­kers van welke partijen kunnen verwachten en hoe de verschil­lende proce­dures gaan lopen.


Over de Nationaal Coördinator Groningen

De Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen is een samen­wer­king van twaalf Groninger gemeenten in het aard­be­vings­ge­bied, de provincie Groningen en de Rijks­over­heid.

Hans Alders

Op 1 juni 2015 is Hans Alders voor vijf jaar benoemd tot Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen. In deze functie geeft hij leiding aan de mede­wer­kers van de Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen (NCG). De NCG heeft de regie op het scha­de­her­stel en het aard­be­vings­be­stendig maken van de huizen en gebouwen en infra­struc­tuur (zoals wegen en dijken) in het aard­be­vings­ge­bied in de provincie. In de orga­ni­satie werken de twaalf betrokken gemeenten, de provincie Groningen en het rijk samen. De aanpak van deze opgave is vast­ge­legd in het Meer­ja­ren­pro­gramma Aard­be­vings­be­stendig en Kans­rijk Groningen.

De Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen valt onder de verant­woor­de­lijk­heid van de minister van Econo­mi­sche Zaken. Hij heeft recht­streeks toegang tot de betrokken minis­ters en kan via de minister van Econo­mi­sche Zaken voor­stellen doen aan de Minis­ter­raad. De Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen kan voor­stellen doen voor de agenda van en deel­nemen aan de verga­de­ringen van de betrokken onder­raad voor de Minis­ter­raad (REZIM), van Gede­pu­teerde Staten van Groningen en van de colleges van Burge­meester en Wethou­ders van de betrokken gemeenten om bijvoor­beeld het programma of de voort­gang van het programma te bespreken.

In het instel­lings­be­sluit Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen leest u meer over de bevoegd­heden van de Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen.

Medewerkers

De mede­wer­kers van de Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen werken voor­na­me­lijk in de provincie Groningen. Een klein deel van de mede­wer­kers werkt in Den Haag. De mede­wer­kers onder­steunen de Nati­o­naal Coör­di­nator in zijn taken: het komen tot voor­stellen voor, het bevor­deren van en bijdragen aan de uitvoe­ring en het bewaken en rappor­teren over de voort­gang van het programma 'Aard­be­ving­be­stendig en Kans­rijk Groningen'.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.ncg.nl !

© Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen