Lauwersland Online - Gezamenlijke aanpak van erfgoed in aardbevingsgebied

Gezamenlijke aanpak van erfgoed in aardbevingsgebied

Nationaal Coördinator Groningen, twaalf gemeenten, provincie Groningen en het Rijk hebben op donderdag 20 juli een gezamenlijke visie op erfgoed in het aardbevingsgebied vastgesteld.

Het erfgoedprogramma is gericht op het behouden van het unieke Groningse erfgoed. Het beschrijft het beleid rondom de aanpak van erfgoed in het kader van schadeherstel en de versterkingsopgave in het aardbevingsgebied.

Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders: “De omvangrijke opgave in het aardbevingsgebied op het terrein van schadeherstel en versterken heeft een enorme impact op de gehele leefomgeving. Daarom is het nodig om aan het behoud van erfgoed bijzondere aandacht te geven. Op die manier blijft het bijzondere karakter van dit gebied behouden voor alle inwoners en toekomstige generaties.”

Behoud en hergebruik stimuleren

Met het Erfgoedprogramma willen de overheden het erfgoed behouden en hergebruik en verduurzaming stimuleren in de twaalf aardbevingsgemeenten. Ook streven overheden naar een optimale balans tussen veiligheid, schadeherstel en versterking voor het Gronings erfgoed. Daarom inventariseren de gemeenten het erfgoed in hun gemeenten en de provincie start met een erfgoedmonitor en richt samen met NCG een erfgoedloket op. Daarnaast brengt NCG in beeld wat er nodig is aan investeringen en voert regie op het proces.

Erfgoed is ijkpunt

“Het erfgoed vormt het ijkpunt in onze omgeving, het maakt dat we ons thuis voelen. Het is ook dynamisch – ontwikkelt zich – generaties voegen erfgoed toe en ruimen ook erfgoed op. Het mag alleen niet zo dynamisch worden dat we ons niet meer thuis voelen. Het erfgoedprogramma richt zich op deze ijkpunten en heeft meerwaarde door een goede samenwerking en afstemming.”, aldus Fleur Gräper – Van Koolwijk, gedeputeerde verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening en cultuur en sport van de provincie Groningen.

Samen sterk

Bij erfgoed zijn vele partijen betrokken. Door gezamenlijk op te trekken in het erfgoedprogramma kunnen de overheden meer bereiken dan afzonderlijk mogelijk is en wordt meerwaarde en synergie gecreëerd.

Met het programma is de basis gelegd voor een gezamenlijke aanpak van het erfgoed in het aardbevingsgebied. Het programma zorgt voor gemeenschappelijke uitgangspunten, heldere definities, duidelijke rol- en taakverdeling en concrete beleidsinstrumenten die worden ingezet voor het behoud en de ontwikkeling van het erfgoed.

Het erfgoedprogramma is een dynamisch programma en wordt met andere partijen steeds verder ontwikkeld op basis van nieuwe kennis en ervaring. Als een van de eerste opdrachten van het  erfgoedprogramma wordt een speciale handreiking voor de eigenaren en gebruikers van gebouwd erfgoed geschreven. Daarin zal in heldere taal onder andere worden beschreven wat eigenaren en gebruikers van welke partijen kunnen verwachten en hoe de verschillende procedures gaan lopen.


Over de Nationaal Coördinator Groningen

De Nationaal Coördinator Groningen is een samenwerking van twaalf Groninger gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen en de Rijksoverheid.

Hans Alders

Op 1 juni 2015 is Hans Alders voor vijf jaar benoemd tot Nationaal Coördinator Groningen. In deze functie geeft hij leiding aan de medewerkers van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). De NCG heeft de regie op het schadeherstel en het aardbevingsbestendig maken van de huizen en gebouwen en infrastructuur (zoals wegen en dijken) in het aardbevingsgebied in de provincie. In de organisatie werken de twaalf betrokken gemeenten, de provincie Groningen en het rijk samen. De aanpak van deze opgave is vastgelegd in het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen.

De Nationaal Coördinator Groningen valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Economische Zaken. Hij heeft rechtstreeks toegang tot de betrokken ministers en kan via de minister van Economische Zaken voorstellen doen aan de Ministerraad. De Nationaal Coördinator Groningen kan voorstellen doen voor de agenda van en deelnemen aan de vergaderingen van de betrokken onderraad voor de Ministerraad (REZIM), van Gedeputeerde Staten van Groningen en van de colleges van Burgemeester en Wethouders van de betrokken gemeenten om bijvoorbeeld het programma of de voortgang van het programma te bespreken.

In het instellingsbesluit Nationaal Coördinator Groningen leest u meer over de bevoegdheden van de Nationaal Coördinator Groningen.

Medewerkers

De medewerkers van de Nationaal Coördinator Groningen werken voornamelijk in de provincie Groningen. Een klein deel van de medewerkers werkt in Den Haag. De medewerkers ondersteunen de Nationaal Coördinator in zijn taken: het komen tot voorstellen voor, het bevorderen van en bijdragen aan de uitvoering en het bewaken en rapporteren over de voortgang van het programma ‘Aardbevingbestendig en Kansrijk Groningen’.

Bezoek voor meer informatie de website www.ncg.nl !

© Nationaal Coördinator Groningen