Lauwersland Online - Gezellige High Tea voor vrijwilligers in de gemeente Winsum

Gezellige High Tea voor vrijwilligers in de gemeente Winsum

Jaar­lijks zetten vele inwo­ners van de gemeente Winsum zich vrij­willig in voor buurt- en bewo­ners­ini­ti­a­tieven, vere­ni­gingen en stich­tingen, kerken, sport­clubs, het goede doel, zorg­in­stel­lingen, scholen, musea en natuur­or­ga­ni­sa­ties. Dankzij de inzet van enthou­si­aste vrij­wil­li­gers kunnen orga­ni­sa­ties bestaan en acti­vi­teiten plaats­vinden.

De gemeente Winsum wil graag waar­de­ring uitspreken voor de vrij­wil­lige inzet en orga­ni­seert daarom samen met het Steun­punt Vrij­wil­li­gers­werk De Marne & Winsum op woensdag 23 november van 14:30 tot 16:30 uur in de kerk van Obergum aan het Kerkpad 10 in Winsum een gezellig High Tea voor vrij­wil­li­gers.

Bent u woon­achtig in gemeente Winsum en zet u zich in voor een vrij­wil­li­gers­or­ga­ni­satie of burger­ini­ti­a­tief in de gemeente Winsum of daar­buiten? Dan bent u van harte welkom!

Aanmelden

Vrij­wil­li­gers kunnen zich tot 15 november aanstaande aanmelden via steunpuntvrijwilligerswerkwinsum@demarne.nl. Bij aanmel­ding graag uw naam, woon­plaats en de vrij­wil­li­gers­or­ga­ni­satie waar­voor u zich inzet vermelden.

Gezien de beperkte ruimte kunnen er maxi­maal 70 vrij­wil­li­gers deel­nemen aan de High Tea. Meld u zich dus snel aan! Deel­name geschiedt op basis van volg­orde van aanmel­ding.