Lauwersland Online - Gratis Energiebespaarbox en adviesgesprek met energiecoach voor woningeigenaren

dinsdag 20 april 2021

Gratis Ener­gie­be­spaarbox en advies­ge­sprek met ener­gie­coach voor woningeigenaren

Woningei­ge­naren uit de gemeenten Het Hoge­land, Eems­delta en Wester­kwar­tier worden dit jaar onder­steund bij het op een makke­lijke manier ener­gie­zui­niger maken van hun huis. Bewust­wor­ding van het belang van ener­gie­be­spa­ring is daarbij een belang­rijk doel. Woningei­ge­naren kunnen een gratis advies­ge­sprek met een ener­gie­coach aanvragen en een deel van hen komt in aanmer­king voor een Ener­gie­be­spaarbox ter waarde van onge­veer 50 euro. De gemeenten ontvingen voor deze initi­a­tieven een bijdrage van de Rijks­over­heid uit de lande­lijke Rege­ling Reductie Ener­gie­ge­bruik (RRE). De uitvoe­ring van de rege­ling loopt tot het einde van dit jaar.

Porte­feuil­le­hou­ders energie Kristel Rutgers (Het Hoge­land), Hielke Westra (Wester­kwar­tier) en Mein­dert Joos­tens (Eems­delta): "We willen onze inwo­ners graag onder­steunen bij het treffen van ener­gie­be­spa­rende maat­re­gelen. Het verduur­zamen van hun woningen zorgt voor een bespa­ring op ener­gie­ge­bruik. Dat merken mensen in hun porte­monnee, maar het is ook goed voor ons klimaat omdat het de CO2-uitstoot terug­dringt. En dat is belang­rijk voor ons allemaal."

Ener­gie­be­spaarbox

Een van de acties uit de rege­ling is de Ener­gie­be­spaarbox. Woningei­ge­naren die hier­voor in aanmer­king komen, ontvangen een brief van hun gemeente. Met de code uit de brief kunnen ze een Ener­gie­be­spaarbox afhalen bij een regi­o­nale bouw­markt. De inhoud vari­eert van slimme stek­kers tot ledlampen, van water­be­spa­rende douchekop tot radi­a­tor­folie. Er zijn vier soorten Ener­gie­be­spaar­boxen en mensen kunnen zelf kiezen welke box het beste bij hen past.

Ener­gie­coa­ches

Daar­naast worden ener­gie­coa­ches ingezet. Zij advi­seren huis­ei­ge­naren in een gratis advies­ge­sprek over welke ener­gie­be­spa­rende maat­re­gelen goed passen bij hun woning. In de drie gemeenten zijn inmid­dels ruim veertig ener­gie­coa­ches getraind en opge­leid. Dat gebeurde samen met de Groninger Ener­gie­koepel (GrEK). Woningei­ge­naren kunnen een advies van een ener­gie­coach aanvragen via het Ener­gie­loket Groningen.

Junior Ener­gie­coach

De drie gemeenten richten zich naast woningei­ge­naren ook op kinderen. Aan het project Junior Ener­gie­coach deden meer dan honderd gezinnen uit de drie gemeenten mee. De afge­lopen vijf weken gingen zij uitda­gingen aan om op een leuke en leer­zame manier energie te besparen in en om hun eigen huis. Zo gingen ze op lampen­jacht en op stek­ker­ex­pe­ditie. Aan het eind ontvingen alle deel­ne­mende gezinnen een Junior Ener­gie­coach Diploma.

Media: © Pixabay
Tekst: © Gemeente Het Hogeland