Lauwersland Online - Gratis rondleiding in Museum Wierdenland

Gratis rond­lei­ding in Museum Wier­den­land

Iedere tweede zondag van de maand is er om 14:00 uur een gratis rond­lei­ding in Museum Wier­den­land waarbij ook de wierde van Ezinge zal worden bezocht.

Museum Wier­den­land ligt aan de rand van het wier­de­dorp Ezinge in het Nati­o­naal Land­schap Middag Humster­land. Vanuit het museum brengt een korte wande­ling de bezoeker naar de top van de wierde. En hier, op een hoogte van ruim vijf meter, heeft de bezoeker een impo­ne­rend en schit­te­rend uitzicht over het omrin­gende land­schap.

De ijsbaan aan de voet van de wierde is ontstaan door de commer­ciële afgra­vingen aan het begin van de twin­tigste eeuw. Het gebied ten noorden van de ijsbaan is de locatie waar rond 1930 de arche­o­lo­gi­sche opgra­vingen plaats­ge­vonden.

Staande voor de kerk · gebouwd in de dertiende eeuw · is door enigs­zins nazakken van de grond de sleuf te zien die Van Giffen inder­tijd heeft gegraven tot een meter van de kerk om de wanden van een woon­stal­huis te kunnen volgen.

In de verte is nog juist een meander van het Reit­diep te zien, de voor­ma­lige rivier de Hunze, die nog tot 1877 in open verbin­ding stond met de zee. De dijken erlangs hadden tot die tijd een zeewe­rende functie.

Aan de voet van de wierde loopt het ossenpad, het pad waar­langs eeuwen­lang het vee naar de omlig­gende weide­gronden werd geleid. Dit pad is heraan­ge­legd en nodigt uit tot een wande­ling.


Museum Wier­den­land
Van Swin­de­renweg 10
9891 AD Ezinge
tele­foon: 0594 - 621 524

Bezoek voor meer infor­matie de website www.wierdenland.nl !


Openings­tijden en entree

Museum Wier­den­land is geopend van dinsdag tot en met zondag. Van november tot en met maart van 13:00 tot 17:00 uur en van april tot en met oktober van 11:00 tot 17:00 uur. Het museum is ook geopend op Tweede Paasdag, Tweede Pink­sterdag en Tweede Kerstdag. Op Eerste Kerstdag en tijdens Oud en Nieuw is het museum gesloten. Groepen kunnen buiten de openings­tijden geboekt worden!

De entree bedraagt € 5,- voor volwas­senen en € 2,50 voor kinderen. Bezit­ters van een Muse­um­kaart hebben gratis toegang!