Lauwersland Online - GroenLinks boos over verstoring vogels Zuidlaardermeer door luchtballon

Groen­Links boos over versto­ring vogels Zuid­laar­der­meer door lucht­ballon

De Staten­fractie van Groen­Links is veront­waar­digd over het feit dat broed­vo­gels bij het Zuid­laar­der­meer onlangs ernstig verstoord zijn door een laag over­vlie­gende lucht­ballon.

"Het Zuid­laar­der­meer is een beschermd natuur­ge­bied waar zeld­zame vogels broeden zoals de zeearend en de witwang­stern, naast veel weide­vo­gels, en het kan niet zo zijn dat broed­sels verloren gaan doordat iemand met een lucht­ballon er laag over­heen vliegt.", aldus Groen­Links Statenlid Harrie Medema. Hij heeft daarom vragen gesteld aan het provin­cie­be­stuur of die bereid is om regels te stellen aan het vliegen met lucht­bal­lonnen boven het Zuid­laar­der­meer. Dat kan bijvoor­beeld door het Beheer­plan Natura 2000 voor het gebied aan te passen.

In de provincie Groningen wordt veel geld gestoken in natuur­be­houd en natuur­ont­wik­ke­ling, waar­door de natuur­waarden bij gebieden als het Zuid­laar­der­meer, het Leek­ster­meer en in Midden-Groningen bij het Schild­meer de afge­lopen jaren sterk zijn verbe­terd. Groen­Links vindt het onver­teer­baar als de natuur­waarden in die gebieden onder druk zouden komen te staan door versto­rende acti­vi­teiten, zoals het vliegen met lucht­bal­lonnen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.provinciegroningen.groenlinks.nl !

© Groen­Links provincie Groningen