Lauwersland Online - GroenLinks maakt zich zorgen over afname bosoppervlak in Groningen

Groen­Links maakt zich zorgen over afname bosop­per­vlak in Groningen

De Staten­fractie van Groen­Links in Groningen is bezorgd over de snelle afname van het bosop­per­vlak in de provincie Groningen, 12% afname sinds 2013. Daarom heeft Groen­Links-statenlid Harrie Miedema vragen gesteld aan het college van GS over de moge­lijke oorzaken van de snelle afname en over moge­lijke oplos­singen, zoals herplant van bomen.

Uit onder­zoek van Wage­ningen Envi­ron­mental Research (Alterra) is gebleken dat in Neder­land in de laatste vier jaar het areaal bos met 5400 hectare is afge­nomen. Het Dagblad van het Noorden meldt dat Groningen daar in verhou­ding een fors aandeel in heeft gehad.

Het bosop­per­vlak is bij ons afge­nomen van 8.621 hectare in 2013 naar 7.126 hectare in 2017; dat is een afname van 1.500 hectare (12%). Ten opzichte van 2009 is de afname nog groter, name­lijk 17%. Dat is volgens Groen­Links een zorge­lijke ontwik­ke­ling: niet alleen is bos een plek waar veel dieren en planten een onder­komen vinden, bomen zijn ook belang­rijk omdat zij het broei­kasgas CO2 opnemen.

Belang­rijkste reden voor de afname is het aflopen van een subsi­die­re­ge­ling voor produc­tiebos, waar in Groningen op grote schaal gebruik van werd gemaakt. De produc­tie­bossen in met name Oost-Groningen en rond de stad Groningen zijn de afge­lopen jaren groten­deels gekapt en er heeft vrijwel geen herplant plaats­ge­vonden. Voor produc­tie­bossen geldt dat herplant niet altijd verplicht is.

De Staten­fractie van Groen­Links heeft het college van Gede­pu­teerde Staten vragen gesteld om meer duide­lijk­heid te krijgen over de redenen voor afname van het bosop­per­vlak en de gebrek­kige herplant.

Harrie Miedema, Statenlid voor Groen­Links: "Het lijkt Groen­Links een goed idee dat de provincie maat­re­gelen neemt om de verdere afname van de hoeveel­heid bos in Groningen te verhin­deren. Hele­maal mooi zou het zijn als er gezorgd kon worden voor de aanplant van nieuwe bomen."

Bezoek voor meer infor­matie de website www.provinciegroningen.groenlinks.nl !