GroenLinks Provincie Groningen is de provinciale afdeling in Groningen en telt ruim 1200 leden.

[hr]

donderdag 18 mei 2017

GroenLinks kritisch over uitbreiding Camping Wedderbergen in natuurgebied

De Statenfractie van GroenLinks in Groningen heeft op woensdag 17 mei schriftelijke vragen gesteld aan GS over de uitbreiding van camping Wedderbergen langs de Westerwoldse Aa.

Het gebied waar de uitbreiding plaatsvindt, maakt namelijk onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS genoemd). Statenlid Harrie Miedema wil weten of GS toestemming geeft voor deze ingreep. “Uitbreiden van de camping binnen het Natuurnetwerk in Groningen tast de natuur aan en is ook niet nodig omdat er genoeg alternatieven zijn.”, aldus Miedema. Er zou zelfs sprake zijn van een Leader-subsidie van de provincie voor het project, wat ook niet zou passen bij de natuurdoelstelling voor het gebied.

Er worden ook vraagtekens gezet bij het optreden van de gemeente Bellingwedde in deze zaak, die toestemming zou hebben gegeven voor de kap van bomen terwijl de termijn voor het indienen van bezwaar nog niet was verstreken.

De Westerwoldse Aa is een belangrijke ecologische verbinding in Westerwolde en daar past volgens GroenLinks het kappen van bomen, het dempen van sloten en het inrichten van 80 staanplaatsen voor caravans en tenten niet in. Daar is voldoende plaats voor buiten het Natuurnetwerk Nederland.

[hr]

woensdag 1 maart 2017

GroenLinks boos over te korte treinen NS in de spits

De Statenfractie van GroenLinks in Groningen is boos op de NS vanwege de te korte treinen die ingezet worden in de spitsuren op de lijnen van Groningen naar Zwolle en verder. Statenlid Harrie Miedema stelt hierover vanmiddag vragen aan Gedeputeerde Staten in de commissievergadering van Provinciale Staten.

Miedema vraagt of GS op de hoogte is van de problemen en of GS bij de NS wil aandringen om de problemen op korte termijn op te lossen en weer langere treinen in te zetten in de spits.

Sinds de nieuwe dienstregeling eind vorig jaar inging, zet de NS zowel in de ochtendspits als in de avondspits slechts één dubbeldek treinstel in in plaats van twee treinstellen zoals in de jaren daarvoor. Hierdoor moeten treinreizigers vaak lange tijd staan en worden treinreizen voor reizigers van en naar Groningen minder aantrekkelijk. Bij Rover, de belangenorganisatie voor reizigers met het openbaar vervoer, zijn hierover al veel klachten binnengekomen.

Het wrange is dat de NS bij het ingaan van de dienstregeling aankondigde dat er meer én langere treinen zouden gaan rijden. Het tegenovergestelde is dus het geval. Daarnaast wil het college van GS de treinverbinding van Groningen naar de randstad verbeteren, sneller en comfortabeler maken. De kortere treinen zijn hiermee in strijd.

GroenLinks wil landelijk het openbaar vervoer aantrekkelijker maken door stevig te investeren (11 miljard euro tot 2030) in meer bussen en treinen.

[hr]

woensdag 22 februari 2017

Mee met GroenLinks: Groet de Grutto

Lauwersland Online - Mee met GroenLinks: Groet de Grutto

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen organiseren de Statenfracties van GroenLinks in Groningen en Drenthe op zondagmiddag 5 maart vanaf 14:00 uur een weidevogelexcursie bij het Zuidlaardermeer.

Met een beetje geluk worden hier de eerste grutto’s gezien die weer terug zijn in Nederland. GroenLinks wil hiermee aandacht vragen voor de weidevogels, waar het niet goed mee gaat in Nederland.

Kamerlid Rik Grashof, vorig jaar verkozen tot groenste politicus van Nederland, vertelt over zijn landelijke weidevogelinitiatief. Statenlid Henk Nijmeijer legt uit hoe hij de weidevogels op de kaart heeft gezet in Drenthe en statenlid Harrie Miedema gaat in op de natuur-inclusieve landbouw, die hij in Groningen wil stimuleren. Daarna wordt een wandeling door de Oostpolder gemaakt onder leiding van een gids van Het Groninger Landschap.

De Oostpolder is één van de natte zomerpolders op de grens van Groningen en Drenthe langs de oevers van het Zuidlaardermeer. De Oostpolder is een vogelparadijs voor ganzen, eenden en weidevogels, waar zelfs regelmatig de zeearend wordt gezien.

De bijeenkomst start zondag 5 maart om 14:00 uur bij horecagelegenheid Waterjuffers bij Vos aan de Osdijk 4 in Noordlaren. Graag vooraf aanmelden via groenlinks@ps-provinciegroningen.nl.

[hr]

woensdag 15 februari 2017

GroenLinks wil dat Groningen natuurinclusieve landbouw gaat stimuleren

GroenLinks Statenlid Harrie Miedema heeft op woensdag 15 februari in de commissie Ruimte, natuur, leefbaarheid aan Gedeputeerde Staten van Groningen gevraagd om de natuurinclusieve landbouw te stimuleren.

Natuurinclusieve landbouw is een vorm van landbouw waarbij rekening wordt gehouden met de natuurwaarden op het boerenland en waarbij de boer een goed belegde boterham kan verdienen. Landbouw-gedeputeerde Henk Staghouwer gaf aan positief te zijn over natuurinclusieve landbouw en was bereid om een expertmeeting te organiseren voor Statenleden en andere geïnteresseerden.

Het gaat slecht met de natuurwaarden op het boerenland. Weidevogels, akkervogels en akkerbloemen gaan hard in aantal achteruit. De agrarische natuurverenigingen doen goed werk, maar dat beperkt zich zich tot een klein deel van het agrarisch gebied. GroenLinks ziet kansen voor een andere manier van landbouw bedrijven, waarbij niet grootschalig wordt geproduceerd voor de wereldmarkt en waar wel ruimte is voor vogels, bloemen en bijen. In Friesland is een burgerinitiatief ontstaan, “Kening fan de Greide”, waarbij vol wordt ingezet op natuurinclusieve melkveehouderij. De Weideweeldemelk, waarbij agrariërs die zich inzetten voor weidevogels extra geld krijgen voor hun melk, is hier een eerste resultaat van. In Groningen liggen volgens GroenLinks-statenlid Harrie Miedema grote kansen voor een natuurinclusieve akkerbouw. “In Groningen zijn de werkgroep Grauwe Kiekendief, de stichting Veldleeuwerik en agrarische natuurvereniging ANOG al bezig met het vergroten van de natuurwaarden op de Groningse akkers, daar kan mooi op voortgeborduurd worden.”, aldus Miedema.

Het organiseren van een expertmeeting voor natuurinclusieve landbouw in Groningen is volgens GroenLinks een eerste stap op weg naar een omwenteling in de landbouw, waardoor de natuur op het boerenland weer een kans krijgt en de boer weer een goede boterham kan verdienen.

[hr]

zaterdag 26 november 2016

Leden GroenLinks Groningen willen kunnen stemmen op Liesbeth van Tongeren

De leden van GroenLinks in de provincie Groningen hebben zeer veel waardering voor de inzet van Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren in onze provincie, vooral in het gaswinnings- en aardbevingsdossier. Dit bleek zaterdag 26 november tijdens de Provinciale ledenvergadering van GroenLinks.

Teleurstelling was er over het feit dat Van Tongeren niet voorkomt op de conceptkandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017. Ook het provinciaal bestuur van GroenLinks en de fractie in Provinciale Staten hadden graag gezien dat Liesbeth op de kandidatenlijst was geplaatst.

De leden zijn duidelijk: Liesbeth van Tongeren verdient een verkiesbare plek op de kandidatenlijst. Het bestuur begrijpt deze oproep en heeft de leden nadrukkelijk gewezen op het ledenreferendum over de kandidatenlijst waar ze hun voorkeur kunnen uitspreken.

Tussen 1 en 13 december kunnen alle GroenLinksers hun voorkeursvolgorde indienen via een speciale website. Op 15 december wordt de definitieve lijst bekendgemaakt, waarna deze op het verkiezingscongres van 17 december bekrachtigd zal worden.

[hr]

dinsdag 22 november 2016

Groningen Airport Eelde

De keuze van Gedeputeerde Staten van Groningen om Groningen Airport Eelde met een forse jaarlijkse bijdrage overeind te houden, is niet de keuze van de Statenfractie van GroenLinks. “Vliegtickets moet je niet subsidiëren, dat is ons uitgangspunt.”, zegt fractievoorzitter Arjen Nolles. “Bovendien achten wij het investeringsscenario onvoldoende kansrijk en levert het nauwelijks banen op.”

Wat GroenLinks betreft investeert de provincie in wezenlijke zaken die voor alle inwoners van belang zijn: zoals verduurzaming en verbetering van het openbaar vervoer, investeren in schone energie als vervanging voor vervuilende brandstoffen en in de bereikbaarheid van goede zorg voor iedereen.

GroenLinks vindt het terecht dat het college van GS ervoor gekozen heeft ook op deze onderwerpen extra in te zetten nu vliegveld Eelde om een forse financiële bijdrage van de overheid vraagt.

Met name het voornemen om als provincie te gaan deelnemen in duurzame-energie-projecten, waarbij de winst in de leefomgeving van omwonenden wordt geïnvesteerd, spreekt de GroenLinks-fractie zeer aan. “Het mes snijdt aan twee kanten: je investeert in de energietransitie, maar je komt ook de belofte na dat omwonenden de vruchten plukken van de overstap naar schone energie.”

In de persconferentie van vanmiddag, dinsdag 22 november 2016, gaf het College van GS bij monde van Gedeputeerde Brouns de volgende toelichting op de voordracht Toekomst Groningen Airport Eelde:

“De coalitie heeft naar aanleiding van de uitgevoerde onderzoeken inzake het toekomstperspectief van de luchthaven en het besef dat er op korte termijn duidelijkheid moet komen over dat perspectief nader overleg gevoerd. Zij heeft daarbij geconstateerd dat er gewijzigde omstandigheden zijn t.o.v. de situatie zoals die was ten tijde van het opstellen van het coalitieakkoord. Dat besef heeft ertoe geleid dat de coalitie nadere afspraken heeft gemaakt. Voor een tweetal partijen binnen de coalitie is investeren in de luchthaven principieel geen optie. Dat wordt gerespecteerd. Het College komt met een voordracht waarin zij onder nadere voorwaarden, namelijk het concretiseren van de betrokkenheid van het bedrijfsleven, Provinciale Staten voorstelt in te stemmen met scenario 3. Tevens heeft de coalitie afgesproken om ter compensatie voor de benodigde investering in de luchthaven op een aantal andere maatschappelijke uitdagingen nader te investeren. Het betreft enerzijds een impuls van € 5 miljoen op het zorgdomein en anderzijds een impuls op het terrein van duurzaamheid. Dit laatste door € 2,5 miljoen vrij te maken voor de elektrificatie van HOV buslijnen en door een fonds van € 25 miljoen te creëren om te participeren in duurzame energie (hetgeen een financieel beslag van € 2,5 miljoen betekent), waarmee het rendement op de participatie aangewend kan worden voor investeringen in de directe leefomgeving. De dekking van deze maatregelen alsmede van de investering in GAE is verkend en zal in detail (zoals binnen de reguliere P&C-cyclus gebruikelijk is) bij de Voorjaarsnota 2017 worden ingevuld.”

[hr]

woensdag 16 november 2016

Meer aandacht voor werk in Duitsland

De fractie van GroenLinks in Provinciale Staten van Groningen heeft schriftelijke vragen gesteld met betrekking tot het Akkoord van Westerlee. Tijdens een werkbezoek aan de Eems Dollard Regio (EDR) in Bad Nieuweschans bleek dat in het Akkoord van Westerlee nagenoeg geen aandacht was voor de mogelijkheden die er zijn met betrekking tot werken in Duitsland.

“Natuurlijk zijn we blij dat het akkoord van Westerlee in uitvoering wordt gebracht.”, zegt statenlid Hendri Meendering. “Maar we zijn verbaasd dat er nagenoeg geen aandacht wordt geschonken aan het werken in Duitsland in het akkoord. Terwijl er in Duitsland ook volop mogelijkheden zijn om aan het werk te gaan, al dan niet met ondersteuning vanuit bijvoorbeeld de EDR.”

GroenLinks vraagt nu aan het college van Gedeputeerde Staten of er samen met de betrokken gemeenten meer aandacht gevestigd kan worden op werken in Duitsland als onderdeel van het Akkoord van Westerlee. Ook vraagt  de fractie naar mogelijkheden om de contacten tussen bedrijven in het grensgebied te versterken, om zo meer opdrachten binnen te halen die  kunnen leiden tot meer werkgelegenheid.

[hr]

vrijdag 11 november 2016

GroenLinks-conferentie over een andere economische kijk op het platteland

Op zaterdag 19 november organiseren de Drentse, Friese en Groninger provinciale afdelingen van GroenLinks een conferentie over de vraag of je met een andere economische blik de toekomst van het platteland kunt verbeteren.

Met andere woorden: zijn er alternatieven voor krimp en vergrijzing? Over dit onderwerp spreken Emme Groot (voorzitter Economic Board Groningen), Steven Brakman (hoogleraar economie, RUG) en Alfred Kleinknecht (emeritus hoogleraar economie, TU Delft). Ze houden alledrie een inleiding en na de pauze gaan ze in discussie met alle aanwezigen.

De conferentie vindt plaats in het Herenhuis aan de Spilsluizen 9 in de stad Groningen en begint om 10:30 uur. De toegang is gratis en iedereen is welkom.

[hr]

vrijdag 28 oktober 2016

GroenLinks: Schandalig 90% proceskosten!

“Vol verbazing, maar eigenlijk ook weer niet.”, is de eerste reactie van Statenlid Hendri Meendering van GroenLinks op de berichtgeving dat 90% van de kosten van de NAM bij de schadeafhandeling zit in proceskosten en slecht 10% in daadwerkelijk schadeherstel.

Hoeveel persoonlijk leed had voorkomen kunnen worden als het geld wel in herstel was gestoken in plaats van in jarenlange procedures. Geen wonder dat veel betrokkenen last hebben van gezondheidsklachten. “Dit maakt mensen kapot.”

Duidelijk is dus dat er naast een afgelopen donderdag gepresenteerde regeling voor kleine schades veel meer moet gebeuren. De genoemde bovengrens van € 1.000,- voor kleine schades is veel te laag en moet fors omhoog. Daarnaast wil GroenLinks inzicht in de langlopende schadegevallen en de hierbij behorende bedragen om ook hier keuzes te kunnen maken over hoe deze gevallen op korte termijn naar tevredenheid af te handelen.

[hr]

vrijdag 28 oktober 2016

Kleine schades, nu doorpakken!

De Statenfractie van GroenLinks in Provinciale Staten van Groningen reageert verheugd op de berichtgeving dat het Centrum voor Veilig Wonen nu voorstelt om kleinere schades ten gevolge van de gaswinning veel sneller te gaan afhandelen.

“Dit is precies de strekking van de op ons initiatief op 28 september ingediende en unaniem aangenomen motie.”, stelt statenlid Hendri Meendering. Wat snel en efficiënt afgehandeld kan worden, moeten we ook zo oppakken zodat de echte focus op de afhandeling van grotere en complexe schades komt te liggen. Hier is vaak sprake van dossiers die al lange tijd lopen en een zware last vormen voor de betrokkenen.

GroenLinks realiseert zich dat er nog veel problemen op te lossen zijn in het gasdossier en blijft zich hiervoor keihard inzetten. “Dit is een succesje, maar er valt nog veel meer winst te behalen.”

[hr]

Bezoek voor meer informatie de website www.provinciegroningen.groenlinks.nl !