Lauwersland Online - GroenLinks wil duurzame aanpak N33 met faunapassage

Groen­Links wil duur­zame aanpak N33 met faunap­as­sage

De Groen­Links Staten­fractie in Groningen wil dat de verdub­be­ling van de N33 tussen Zuid­broek en Appin­gedam op een duur­zame manier plaats gaat vinden. Daar­naast dient er een faunap­as­sage te komen bij Tjuchem op de plek waar het Afwa­te­rings­ka­naal wordt gekruist.

Er wordt door Provincie en Rijk momen­teel gewerkt aan het Tracé­be­sluit en Groen­Links vindt dat daarbij goed reke­ning moet worden gehouden met een goede ecolo­gi­sche inpas­sing en met duur­zaam­heids­maat­re­gelen, zoals het plaatsen van zonne­pa­nelen en oplaad­punten langs de N33. Statenlid Harrie Miedema heeft daarom schrif­te­lijke vragen gesteld aan Gede­pu­teerde Staten van Groningen.

Groen­Links was geen voor­stander van de verdub­be­ling van de N33 tussen Zuid­broek en Appin­gedam. Nu dit toch door­gaat, is het belang­rijk de aanleg te combi­neren met aandacht voor ecologie en duur­zaam­heid.

Langs het Afwa­te­rings­ka­naal tussen Steendam, Tjuchem en Meed­huizen staat in de provin­ciale Omge­vings­visie een smalle ecolo­gi­sche verbin­dings­zone gepland tussen het Schild­meer, via het Hond­hals­ter­meer en de Blauwe Stad naar de Duitse grens bij Nieu­we­schans. De nieuwe brug in de nieuwe N33 over het Afwa­te­rings­ka­naal zou daarbij een barrière kunnen gaan vormen. Door hier nu al een faunap­as­sage aan te leggen, worden problemen in de toekomst voor­komen.

Wellicht dat er ook al een begin kan worden gemaakt met de aanleg van de smalle verbin­dings­zone langs het Afwa­te­rings­ka­naal.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.provinciegroningen.groenlinks.nl !